De eerste echte christelijke hosting provider

ANBI

ANBI pagina Protestantse Gemeente + Diaconie

Naam van de gemeente

Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland 

Diaconie Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland

 

RSIN nummers

Gemeente: 863344422

Diaconie: 863344434 

 

KvK nummer

Gemeente: 84743867

Diaconie: 84743891

 

Contactgegevens

postadres: Zuiderwouder Dorpsstraat 29, 1153 PD Zuiderwoude

telefoon: 020-4033243

e-mailadres: info@kerkzuiderwoude.nl

Diaconie: Gouw 6,  1153 PK Zuiderwoude

telefoon: 020-3584979

 

Bestuurssamenstelling

De kerkenraad bestaat uit 12 personen: 4 ouderlingen, 4 ouderling-kerkrentmeesters en 4 diakenen. 

 

Beleidsplan

Zie onze website www.kerkzuiderwoude.nl 

en de website van de landelijke kerk www.protestantsekerk.nl/Beleidsplan

 

Beloningsbeleid

Zie Generale Regeling voor de rechtspositie van predikanten 

www.protestantsekerk.nl/Arbeidsvoorwaarden

 

Doelstelling

De Protestantse Gemeente Zuiderwoude – Uitdam maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. De doelstelling van een gemeente binnen de PKN is weergegeven in artikel IV eerste lid van de Kerkorde van de PKN. De volledige tekst van dit artikel luidt als volgt:

Artikel IV

1. De gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God in de prediking van het Evangelie en de viering van doop en avondmaal in de openbare eredienst, in de dienst van de gebeden, in de missionaire arbeid, in het diaconaat, in de herderlijke zorg, in de geestelijke vorming en ook in alle andere arbeid tot opbouw van het lichaam van Christus.

Dit artikel verwoordt dat de plaatselijke kerkelijke gemeente, dus ook de onze, de opdracht heeft om:

In de kerkdiensten het Evangelie te verkondigen, de doop te bedienen en het avondmaal te vieren;

Het Evangelie ook buiten de kerkelijke gemeente gestalte te geven;

Steun te verlenen aan diegenen die steun nodig hebben, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd;

Gemeenteleden te laten omzien naar elkaar;

Verdieping in de kennis van het geloof aan te bieden

De kerk te laten groeien en bloeien.

De gemeente heeft geen winstoogmerk.

 

Activiteiten

De Protestantse Gemeente Zuiderwoude / Uitdam viert iedere zondag een kerkdienst. Daarnaast vinden er vanuit de gemeente rouwdiensten en huwelijksvieringen plaats, en in de veertigdagentijd een vesper. Naast de kerkdiensten zijn er activiteiten voor kinderen met Sint Maarten, Kerst en Palmpasen. De aan de gemeente verbonden vrouwenvereniging komt wekelijks bij elkaar. Er wordt jaarlijks een winterwandeling georganiseerd, en er zijn verspreid over het jaar verschillende maaltijden.  Wie dat wil wordt bezocht door de dominee of bezoekwerkers van de kerk. In samenwerking met de naburige gemeenten worden er toerustingsavonden, geloofscursussen en leerhuisavonden aangeboden. De bij de gemeente betrokken Catharina Stichting verzorgt exposities en concerten in de kerk. Voor alle activiteiten geldt dat ook wie niet verbonden is aan de gemeente van harte welkom is.

 

De Diaconie

De diaconie is een zelfstandig onderdeel  van de Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam zoals dit is vastgelegd in Ordinantie 11, artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

Het college van diakenen telt vier leden, een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een lid voor algemene zaken. De leden van het college van diakenen worden (met goedkeuring  van de gemeente) gekozen door de kerkenraad van Zuiderwoude-Uitdam.

Het college van diakenen is verantwoordelijk voor beheer van de financiële middelen en de eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het college van diakenen moet bovendien de jaarlijkse begroting voorleggen ter goedkeuring aan het Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Utrecht.

De inkomsten van de diaconie komen uit de collectes van de zondagse kerkdiensten, uit de pachten van de landerijen in bezit van de diaconie en rente van banktegoeden.

Het geld wordt vooral besteed aan projecten van “Kerk in Actie”, daarnaast aan projecten in Nederland die heel nuttig zijn en waarbij behoefte is aan geld. Een ander deel gaat ook naar nuttige projecten in delen van de wereld waar verschrikkelijke armoede heerst.

Dichter bij de lokale kerk organiseert de diaconie activiteiten, zoals bezoek aan ouderen en eenzamen, gezamenlijke maaltijden, waaronder het paasontbijt, en het maken van fruitbakjes om uit te delen na de oogstdienst.


 

 

 

Begroting 2023 Diaconie ANBI

Begroting 2023 Kerkrentmeesters ANBI

 

Begroting 2022 Diaconie ANBI

Begroting 2022 Kerkrentmeesters ANBI

 

Begroting 2021 Diaconie ANBI

Jaarrekening 2021 Diaconie ANBI

Begroting 2021 Kerkrentmeesters ANBI

Jaarrekening 2021 Kerkrentmeesters ANBI

 

Jaarrekening 2020 Diaconie ANBI

Jaarrekening 2020 Kerkrentmeesters ANBI