De eerste echte christelijke hosting provider

Voor wie zoeken

Voor wie zoeken in de stilte
naar een vuur voor hart en handen,

voor wie zingen op Gods adem
van de hoop die niet wil doven,

voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen,

voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven:

met vrede gegroet
en gezegend met licht!

(Liedboek, 430
Zingen en bidden in huis en kerk)

 


MEDEDELINGEN VAN DE KERKRENTMEESTERS

KERKBALANS 2018

Kerkbalans 2018 wordt gehouden van 20 januari t/m 3 februari.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker "ieder voor zich" lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig.   

 

ANBI STATUS

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zowel het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen hebben voldaan aan de voorwaarden om vanaf 2016 in aanmerking te komen voor de ANBI status. Hierdoor blijft het ook in 2017 mogelijk om giften aan de kerk als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting op te geven. Een ANBI is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De ANBI gegevens kunt u vinden op onze website onder de rubriek ANBI. 

BELASTINGAFTREK KERKBALANS

 

Met Actie Kerkbalans vragen de plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud van de kerkgebouwen maar ook voor de pastorale zorg en de plaatselijke kerkelijke projecten en activiteiten.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw belastbaar inkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het belastbaar inkomen aftrekbaar.

Een zogenoemde periodieke gift is volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Veel actieve kerkleden geven ieder jaar een vast bedrag. Door die gift voor minimaal 5 jaar vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met de kerk, komt u voor volledige aftrek in aanmerking. De verplichting vervalt bij uw overlijden of (indien van toepassing) uw partner. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met Ed Honingh, telefoon 020-4033243.

Behalve de leden worden ook de niet-leden (vrienden van de kerk) deze maand via een brief om een bijdrage gevraagd. Ook hun steun is voor ons onmisbaar.

 

Het werk van de kerk in Zuiderwoude en Uitdam is het steunen waard.

 

Uw bijdrage is hartelijke welkom op bankrek. NL31RABO0310703301 t.n.v. Protestantse  Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 

 

De Kerkrentmeesters

 


Afkondigingen juli 2018 Diaconiecollecten

1 juli

Vandaag is de collecte voor de voedselbank in Purmerend. Deze Voedselbank zamelt overschotten van kwalitatief goede voedingsmiddelen in bij het bedrijfsleven, de middenstand en particulieren. De Voedselbank stelt deze producten kosteloos ter beschikking aan individuele personen en huishoudens die daarvoor aantoonbaar in aanmerking komen. Mensen die enige tijd financieel echt niet rond kunnen komen wordt zo een tijdelijke steun in de rug geboden. Iedere inwoner van Purmerend en omstreken die om welke reden dan ook enige tijd in de financiële problemen zit en niet genoeg geld overhoudt voor goede voeding, komt in aanmerking voor een voedselpakket. 

 

8 juli

Vandaag is de collecte voor het jeugdwerk van kerk in actie. Veel gemeenten hebben een band met een school in de buurt.  Maar wanneer een kerk een contact wil opbouwen met een school, vraagt dit soms veel geduld. Sommige leerkrachten en directeuren hebben niets met de kerk.  Dat maakt dat het soms een paar jaar duurt, voordat er een  goede  relatie  ontstaat. In andere plaatsen is het lijntje tussen kerk en  school  heel  dun  geworden  of  zelfs  verdwenen. Toch zijn die lijntjes wel  waardevol  om  te  gebruiken.  Christelijke leerkrachten en  ouders  van  de school  willen  zich  meestal  graag  inzetten  voor  activiteiten  rond  kerk  en  school. De  meeste  ouders  stellen  het  op  prijs  als  hun  kinderen kennismaken  met  de  wereld  van  de  kerk  en  geloven.  Ze  zien  het  als  verrijking  van  de  levens van  hun  kinderen. JOP,  Jong  Protestant,  ondersteunt  kerken  en  scholen  door  kennis  uit  het  hele  land  rond  het thema  Kerk  en  School  te  bundelen  en  door  samen  met  gemeenten  nieuwe  initiatieven  te ontwikkelen. Met  uw  bijdrage  aan  de  collecte  ondersteunt  u  het  werk  van  JOP  om  schoolkinderen  in contact  te  brengen  met  kerk  en  geloof.  Met  de  collecteopbrengst  kan  JOP  deze  kennis en  initiatieven  delen,  zodat  meer  leerlingen  het  goede  nieuws  horen.  Doet  u  mee?

 

15 juli

Vandaag is de collecte voor het hospice In Vrijheid uit Purmerend. Het Hospice is een particulier initiatief dat volledig wordt gerund door 80 vrijwilligers. Door een samenwerkingsverband met De Zorgcirkel wordt er, daar waar nodig gebruik gemaakt van verpleegkundigen voor het verrichten van medische handelingen. In het hospice zijn vrijwilligers werkzaam die met hun aanwezigheid en aandacht van onmisbaar belang zijn in de terminale periode. Aandacht voor zingeving en bewustwording rond leven en sterven staat hierbij centraal.

Het Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland biedt niet alleen zijn bewoners een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. Uw bijdrage is van harte welkom.

 

22 juli

Wedo, deze volgt nog.

 

29 juli

Vandaag is de collecte voor de hulp aan jongeren door vrienden van de De Hoop. Op school lijken jongeren happy: ze maken lol en vertellen elkaar stoere verhalen. Maar het leven is niet altijd zo mooi als het lijkt. Jongeren voelen zich soms ook depri, alleen of hebben iets heftigs meegemaakt. Sommige zijn verslaafd, snel afgeleid, agressief, angstig of dwangmatig bezig met eten. Deze problemen kunnen het jongeren knap lastig maken op school of thuis. Gelukkig is er wat aan te doen! Bij verschillende locaties van De Hoop kunnen jongeren terecht voor een gesprek en eventueel verder onderzoek om te werken aan hun probleem. Indien noodzakelijk kunnen ze extra hulp krijgen en worden opgenomen in de kliniek. Uw gift is van harte welkom.

 

Wilt u ook bijdrage aan één van de collecten u kunt uw bijdrage storten op  Bankrekeningnummer: NL58RABO0342813307 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 


UIT DE KERKENRAAD

Op 8 februari vergaderde de kerkenraad. Naast het vaststellen van de begrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters, bespraken we nieuwe stappen in de samenwerking het samenwerkingsproces met de protestantse gemeente Broek in Waterland. Er wordt een   intentieverklaring opgesteld, die in de kerkenraden zal worden vastgesteld. We willen samen eten in de veertigdagentijd. De kerkenraadsvergadering van 5 april wordt een gezamenlijke vergadering (als dat Broek ook uitkomt). Vanaf de tweede helft van het jaar vergaderen de kerkenraden vier keer per jaar gezamenlijk. We zoeken nog naar de meest geschikte avond daarvoor. De diaconieën komen samen om elkaar te laten zien hoe het ervoor staat en wat de gebruiken zijn. De kerkrentmeesters doen dat ook, net als de ouderlingen.

We gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk kerkblad. Er komen twee gezamenlijke toerustingsavonden voor lectoren en andere sprekers. We willen graag een gezamenlijke startzondag vieren na de zomer. En tenslotte willen we in het najaar een gezamenlijke gemeenteavond organiseren. Mooie plannen om de samenwerking verder te onderzoeken! 


Samengaan

Al jarenlang zijn we in gesprek met de kerkelijke gemeenten van Monnickendam en Broek, en  binnenkort gaan we een belangrijke stap zetten. We koesteren de samenwerking met Monnickendam, en houden dat (voorlopig) zoals het nu is. En we slaan met de Protestantse Gemeente Broek de weg in van samengaan. Op 27 mei ondertekenen we in een feestelijke dienst de intentieverklaring die u bij deze gemeentebrief aantreft.

Het is een bijzonder proces van naar elkaar toe groeien, steeds meer aan elkaar wennen, onderzoeken wat al samen kán, en kijken wat we juist apart willen houden.

De vergelijking met een huwelijk is in de afgelopen tijd al vaak gemaakt. ‘Verliefd, verloofd, getrouwd’, als aanduiding voor de fases van het proces van samengaan: nadere samenwerking, federatie, fusie. Zo stapsgewijs steeds hechter tot we uiteindelijk één gemeente vormen.

Maar ‘verliefd, verloofd, getrouwd’ is wel typisch iets van onze tijd en onze cultuur. Lang niet overal op de wereld is dit de manier waarop een verbintenis tussen twee mensen tot stand komt. Bij ons gaat dat (tegenwoordig) zo; we trouwen niet met de eerste de beste, we willen iemand die aan al onze eisen voldoet. Belangrijk ook, want je wil het toch het liefst je leven lang uithouden met je partner. Omdat we kritisch zijn, trouwen we tegenwoordig ongeveer tien jaar later dan de generatie van onze ouders dat deed. En helaas redt een groot aantal huwelijken het vervolgens toch niet.

In Bijbelse tijden ging het er heel anders aan toe, als het op trouwen aankwam. In het eerste Bijbelboek lezen we hoe Abraham een vrouw regelt voor zijn zoon Isaak (Genesis 24:59 – 67). Geen kritische voorkeur voor opleidingsniveau of hoe ze eruit ziet (de meisjes waren daar destijds overigens toch allemaal ongeschoold en brunettes), maar gewoon een meisje uit dezelfde stam. Abraham stuurt een knecht om een bruid te zoeken, en die vindt haar heel eenvoudig: gewoon het eerste het beste meisje bij de bron die hem en zijn kamelen te drinken geeft. Het meisje, Rebecca, mag zelf kiezen of ze mee wil met de knecht naar die onbekende bruidegom Isaak. Ze zegt ‘ja’, en gaat mee. Niks geen ‘verliefd, verloofd, getrouwd’. In de Bijbel is een huwelijk vooral functioneel: een zakelijke overeenkomst, een verbond, een rationeel besluit om samen verder te gaan.

Onze gemeenten staan aan het begin van dit proces van samengaan. Dat is spannend want iets nieuws beginnen betekent ook iets achterlaten dat vertrouwd en dierbaar is. Een beetje ongewis is het ook wel. En hoewel we graag met elkaar optrekken is van ‘verliefdheid’ vast niet bij iedereen sprake. Het huwelijk van Isaak en Rebecca is misschien een mooi beeld daarbij. We hoeven niet samen te gaan omdat we zo verschrikkelijk gek zijn op elkaar. We gaan samen omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de toekomst van onze kerken in onze dorpen. Omdat we onze kinderen en kleinkinderen willen laten zien dat we bij elkaar horen als gemeente van Christus. Omdat we onze krachten willen bundelen. Omdat we samen efficiënt en effectief willen functioneren. Omdat het fijn is om met wat meer mensen in de diensten samen te komen.

Isaak krijgt zomaar een huwelijkspartner voorgeschoteld - een meisje dat hij nog nooit eerder heeft gezien. Niks ‘verliefd, verloofd, getrouwd’, een verstandshuwelijk om het voortbestaan van de stam te garanderen. Maar, zo staat er: ‘Hij nam haar tot vrouw, en ging van haar houden’. Blijkbaar kan het ook andersom; eerst getrouwd, en dan pas verliefd.

Ik ben eerlijk gezegd al mijn hart een beetje aan het verliezen aan onze samenwerkingspartner, en ik zie in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering dat we al best gek op elkaar zijn. Maar er kan dus ook nog heel wat gebeuren! Op 27 mei ondertekenen we die intentie, dat verlangen,- startschot voor trouwplannen. Reden voor feest!

ds. Charlotte Kremer 

Zondag 27 mei 2018 Het ondertekenen van de intentieverklaring.


INTENTIEVERKLARING

Wat een feestelijke dienst was het, op 27 mei. Toen ondertekenden de moderamina van de Protestantse Gemeenten Broek in Waterland en Zuiderwoude – Uitdam een intentieverklaring om de onderlinge samenwerking in de komende jaren te intensiveren tot samengaan. We sloten de dienst af met een gezellige, zonovergoten picknick op het erf van de kerk.  Voorzichtig zetten we intussen de eerste stappen: de diakenen hebben samen vergaderd, de kerkrentmeesters ook, de ouderlingen doen dat binnenkort. We maken plannen voor een gezamenlijk kerkblad. We ontdekken hoe in de andere gemeente gewerkt wordt, waar de verschillen zijn, en wat we in elkaar herkennen. En inmiddels kerken we ook al een tijdje twee keer per maand samen, en dat bevalt goed. Vaak hoor ik gemeenteleden na afloop van gezamenlijke diensten opmerken dat het vooral zo fijn zingen is, met z’n allen. Mooi dat we zo elkaar versterken om de lofzang gaande te houden in onze dorpen.


OPROEP!

De intentie is om een  mooi gezamenlijk kerkblad te gaan maken voor de kerken van Uitdam, Zuiderwoude en Broek in Waterland. Hierbij hoort een nieuwe vormgeving en een nieuwe naam. Heeft u een goed idee, geeft u dit dan even door aan : rgortworst@outlook.com

 


BEACHCHALLENGE

De kerken van Waterland (Monnickendam, Broek, Zunderdorp, Ilpendam, Watergang, Zuiderwoude en Uitdam) organiseren op

14 juli een Beachchallenge voor alle jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Je hoeft niet bij de kerk te horen om mee te doen!

Het wordt vooral een gezellig zomerfestival, met sportieve strandspellen, barbecue en kampvuur.

In de Beachchallenge strijden de teams (van ongeveer vijf personen)

uit de verschillende plaatsen natuurlijk tegen elkaar.

We verwachten veel jongeren, dus meld je even aan als je de eer van Zuiderwoude wil verdedigen!

Aanmelden kan op beach14juli@outlook.com, of op charlottekremer@hetnet.nl .


 

KERK OPEN

Vanaf maandag 2 juli t/m 26 augustus 2018 is de kerk van Zuiderwoude weer elke dag open van 12.00 tot 15.00 uur. Een heerlijke plek om even te rusten tijdens een fietstocht of wandeling. Voorin de kerk is een klein stiltecentrum ingericht met een tekst voor elke dag en de mogelijkheid om een kaars aan te steken. Verder verkopen we mooie tweedehands boeken, fotokaarten, eigengemaakte jams en sappen, de echte hand gebreide sokken en ander handwerk. De opbrengst hiervan is voor het onderhoud van de kerk. Ook kunt u terecht voor toeristische informatie.

U bent van harte welkom om een kijkje nemen!

We zijn nog op zoek naar dames of heren om in de kerk aanwezig te zijn tijdens de openingstijden. Het is leuk om te doen en de bezoekers stellen het erg op prijs dat ze gastvrij ontvangen worden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ed of Adrie Honingh 020-4033243 edenadrie@hetnet.nl  

Kom vrijblijvend binnen en geniet van de wisselende exposities van de Catharinastichting.

 


KOFFIEOCHTENDEN

In de maanden juli en augustus bent op woensdagmorgen om de week vanaf half elf hartelijk welkom in de kerk om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. De data zijn 11 en 25 juli en 8 en 22 augustus.

 


 

DE KERK ALS TROUWLOCATIE

Het wordt in 2017 mogelijk om naast het kerkelijk huwelijk, de kerk van Zuiderwoude te huren als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk.

De gemeenteambtenaar wordt door het bruidspaar zelf geregeld. Informatie kan ingewonnen worden bij riadeoude@hetnet.nl