De eerste echte christelijke hosting provider

   

LITURGISCHE KLEDEN VOOR DE KERK VAN ZUIDERWOUDE

Op zondag 17 maart 2019 worden de liturgische kleden in gebruik genomen.

Dit gebeurt in de kerk van Zuiderwoude in de kerkdienst die om 10.00 uur begint en waarin de maakster en kunstenaar ds. Anne-Marie van der Wilt voor gaat. Een feestelijke dienst waarin uitleg gegeven wordt over de liturgische kleuren van het liturgische jaar.  

 

De voorbereidingsgroep heeft onder leiding van Anne-Marie gezocht naar symbolen die bij de Protestantse Gemeente van Zuiderwoude-Uitdam passen. Zo zijn er vier prachtige kleden ontworpen en gemaakt.

 

Anne-Marie van der Wilt is theoloog en beeldend kunstenaar. Ze heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst en kleuren binnen de kerk.

“Boeiend vind ik het om te zien welke rol kunst kan hebben in het beter verstaan van bijbel en traditie, liturgie en liturgisch jaar. Mijns inziens is het nodig dat er in onze moderne samenleving meer dan ooit een vertaalslag gemaakt wordt tussen bijbel, traditie, liturgie, liturgisch jaar en het dagelijks leven."

 

Liturgische kleden, ook wel Antependia of Paramenten genoemd geven de liturgische periodes in verschillende kleuren aan in de kerk.

Op feestdagen is die kleur wit (de puurheid en zuiverheid en het licht), tijdens de advents- en veertigdagentijd is de kleur paars (de kleur van inkeer), rood wordt gebruikt als kleur van liefde, passie en vuur – voor gebeurtenissen waarbij de Heilige Geest een rol speelt:  Pinksteren, en wanneer er ambtsdragers bevestigd worden of kinderen gedoopt. Op de overige zondagen is de kleur groen (hoop, groei en toekomst). 


 


Diaconie collecten maart 2019

Zondag 3 maart

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Gevangenen bereiden zich al tijdens hun gevangenschap via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, op het zoeken naar werk en op het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de reïntegratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. Jaarlijks krijgen zo 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden ondersteuning. Vandaag collecteren we voor dit werk.

 

Zondag 17 maart

Vandaag vragen we uw aandacht voor het werk van de Pauluskerk in Rotterdam, een diaconaal centrum voor mensen in de knel. Verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen kunnen hier terecht voor tijdelijke opvang. Mensen ontmoeten elkaar, schuiven aan voor een maaltijd en maken gebruik van het spreekuur van de predikant, arts of maatschappelijk werker. Doel van de Pauluskerk is om mensen in de knel via praktische handvatten nieuwe perspectief te bieden en hen te helpen via het versterken van hun levenskracht weer mee te draaien in de maatschappij. Kerk in Actie steunt het werk van de Pauluskerk van harte. Helpt u mee? Zodat mensen in de knel een dak boven hun hoofd hebben en kunnen bouwen aan hun toekomst. Geeft u ook?

 

Zondag 24 maart

Binnenkort is het weer pasen, dan doorleven zo’n 2.000 jongeren van kerken door heel Nederland het paasverhaal tijdens de PaasChallenge. Ze kruipen daarbij een nacht lang in de huid van de personages Petrus, Johannes of Judas, en beleven zo de laatste dagen van Jezus op aarde.

De PaasChallenge, een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen, is ontwikkeld door JOP, Jong Protestant, het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. JOP ontwikkelde dit spel omdat veel christelijke jongeren het paasverhaal al vaak gehoord hebben gehoord, maar de boodschap van Pasen mogelijk niet altijd bij hen aankomt. Tijdens de PaasChallenge krijgen de jongeren te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost.

Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De PaasChallenge werd vorig jaar voor het eerst gehouden en was direct een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Vandaag collecteren we voor het werk van JOP, zodat JOP verrassende en uitdagende werkvormen zoals de Paaschallenge kan blijven ontwikkelen om jongeren bij de kerk te betrekken. We bevelen deze 40dagentijd-collecte van harte bij u aan!

 

Zondag 31 maart 2018

Vandaag collecteren we voor de mensen met Lepra. Veel stichtingen willen álle arme kinderen helpen. Of álle vluchtelingen. Of álle zieke mensen uit de derde wereld. De Leprazending kiezen voor een selecte groep mensen in nood te helpen. Zij maken zich hard voor de allerarmste mensen met een alles verwoestende ziekte die ook nog eens worden buitengesloten: mensen met lepra. Nu krijgt iemand elke twee minuten de vreselijke diagnose: u heeft lepra. Vaak staan mensen nog vol in het leven maar hun lichaam wordt misvormd door lepra.

De droom van Leprazending is lepra als ziekte volledig uit te roeien en tot die tijd willen ze de slachtoffers helpen.

 

 Wilt u ook bijdrage aan de collecte? Het rekening nummen van de diaconie is NL58RABO0342813307 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 


 

GEZAMENLIJKE GESPREKSGROEP  

Er is een leuke gesprekskring begonnen, die elke eerste dinsdagavond van de maand om 20:15 uur bij elkaar komt in de pastorie van Zuiderwoude. We gaan in gesprek aan de hand van Bijbelverhalen die ons niet loslaten – omdat ze zo mooi zijn dat ze ons hart raken, óf omdat we er niet mee uit de voeten kunnen. Iedereen die zin heeft om mee te praten (of te luisteren) is van harte welkom in de pastorie van Zuiderwoude. ds. Charlotte Kremer en ds. Martien Pettinga leiden de kring samen. Eerstvolgende keren op 5 maart, 2 april en 7 mei.  charlottekremer@hetnet.nl

 


    

Zingen tijdens de paasdienst!               

Graag wil ik jullie uitnodigen om weer met het projectkoor mee te zingen tijdens de dienst op Eerste Paasdag. Het leuke is dat je ook mee kunt eten bij het paasontbijt.  Harma Beenes zal het koor begeleiden. Zij begeleidt ons heel regelmatig tijdens een dienst op het orgel en studeert ook met ons liederen in voor de dienst.

Woensdag 27 maart  gaan we starten.

We beginnen elke woensdagavond om 20.00 uur.

De andere data zijn:

Woensdag 03 april

Woensdag 10 april

Woensdag 17 april

Zondag 21 april is het Eerste Paasdag. We zullen dan om 9.30 uur nog even inzingen.

Hartelijk welkom! Voor informatie: Ria de Oude   riadeoude@hetnet.nl   06-20266698.


 

Palmpaasstokken maken

Het is inmiddels een mooie traditie: op zaterdag 13 april in de kerk van Uitdam en palmzondag 14 april in de kerk van Zuiderwoude gaan we van 16.30  tot 17.30 uur palmpaasstokken versieren. Alle kinderen, hun (groot)ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom! Wij zorgen dat de stokken er zijn, en alles wat je nodig hebt om hem te versieren: een broodhaantje voor erop en gekleurd papier en wat lekkers voor eraan. We zingen samen liedjes en we luisteren en kijken naar wat eigenlijk de verhalen zijn die bij die stok en de versieringen horen.

Als de stokken klaar zijn, dan eten we met z’n allen in de kerk soep met een broodje.

Iedereen is welkom om 16.30 uur. Rond 17.30 uur gaan we met wie dat wil aan tafel. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage mag in de bus.

Van harte welkom!


 

Mijmerwandelingen in Uitdam

 

De kerkbanken zijn allemaal verkocht, waardoor er in de kerk van Uitdam alle ruimte is voor nieuwe vieringen. We komen om 9:30 uur bij elkaar en beginnen met een kort ochtendgebed (een eenvoudige dienst met een schriftlezing, gebed, stilte en enkele liederen, geïnspireerd door de liturgie uit Iona), Ike Wolters begeleid de viering op piano.

Daarna drinken we samen koffie. Na de koffie wandelen we, ongeacht het weer, ongeveer vijf kilometer. Tijdens de wandeling worden we stil, mijmeren we en delen we met elkaar onze inzichten. Terug in de kerk eten we rond 12:00 uur onze zelf meegebrachte lunch.


  

Oecumenische vespers in de 40 dagentijd

Elke woensdagavond in de 40 dagentijd wordt er een gezamenlijke vesper gevierd in de doopsgezinde kerk in Monnickendam, de Vermaning.

Afgelopen jaren vierden we deze vespers ook in Broek en Zuiderwoude, maar we willen vanaf dit jaar dat graag gezamenlijk doen.

De Oecumenische Vespers beginnen op woensdag 6 maart om 19.00 uur in de RK kerk in Monnickendam daarna elke woensdag, t/m 17 april in de Doopsgezinde kerk. De vespers worden geleid, afwisselend door diaken Henk Bak, ds. Martien Pettinga en ds. Charlotte Kremer.

  


  

GASTVROUWEN/HEREN & SPULLEN VOOR KERK OPEN ?

Vanaf maandag 1 juli t/m zondag 24 augustus 2019 is de kerk van Zuiderwoude weer elke dag open van 12.00 tot 15.00 uur. Zonder gastvrouwen of gastheren, die tijdens de openingstijden aanwezig willen zijn, is dit niet mogelijk. Het is leuk om te doen en de bezoekers stellen het erg op prijs dat ze gastvrij ontvangen worden.

Verder zijn we op zoek naar mooie spulletjes die het waard zijn om een tweede leven te krijgen. Deze willen we verkopen, de opbrengst komt ten goede aan de kerk. Ook goede boeken zijn welkom.

Kunt u iets voor ons betekenen? We horen het graag.

Ed en Adrie Honingh 020-4033243 edenadrie@hetnet.nl  


 

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk


Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker "ieder voor zich" lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig.   


 ANBI STATUS

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zowel het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen hebben voldaan aan de voorwaarden om vanaf 2016 in aanmerking te komen voor de ANBI status. Hierdoor blijft het ook in 2019 mogelijk om giften aan de kerk als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting op te geven. Een ANBI is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De ANBI gegevens kunt u vinden op onze website onder de rubriek ANBI. 


 BELASTINGAFTREK KERKBALANS

 

Met Actie Kerkbalans vragen de plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud van de kerkgebouwen maar ook voor de pastorale zorg en de plaatselijke kerkelijke projecten en activiteiten.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw belastbaar inkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het belastbaar inkomen aftrekbaar.

Een zogenoemde periodieke gift is volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Veel actieve kerkleden geven ieder jaar een vast bedrag. Door die gift voor minimaal 5 jaar vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met de kerk, komt u voor volledige aftrek in aanmerking. De verplichting vervalt bij uw overlijden of (indien van toepassing) uw partner. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met Ed Honingh, telefoon 020-4033243.

Behalve de leden worden ook de niet-leden (vrienden van de kerk) deze maand via een brief om een bijdrage gevraagd. Ook hun steun is voor ons onmisbaar.

 

Het werk van de kerk in Zuiderwoude en Uitdam is het steunen waard.

 

Uw bijdrage is hartelijke welkom op bankrek. NL31RABO0310703301 t.n.v. Protestantse  Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 

 

De Kerkrentmeesters

 


LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Onze cultuur kent veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze vieringen. Symbolen roepen emotie op omdat ze duidelijk de essentie van het thema verbeelden en zo de diepere betekenis overbrengen aan de aanwezigen.

Met symbolisch schikken is het belangrijk een keuze te maken uit de variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen, enz.,  alles passend bij het thema, om de zeggingskracht te vergroten. Het is goed de ‘kunst van het weglaten’ toe te passen om alleen dát tot uitdrukking te brengen wat de kern van het thema is.

In de gemeente van Broek in Waterland is al een groep die zich daar mee bezig houdt. Vanuit onze gemeente vinden we het ook een mooi idee om daar aan mee te doen. Samen met de groep uit Broek in Waterland willen we graag in de 40-dagen tijd voor Pasen een bloemstuk maken. Wie vanuit de dorpen vindt het leuk om daar aan mee te doen?

De 1e bijeenkomst is op 26 februari 2019 om 20.00 u. in Broek in Waterland

Opgeven bij Ria de Oude.

riadeoude@hetnet.nl of 06-20266698.

 


   

Plannen Uitdam en verkoop van de kerkbanken

Zoals u inmiddels vast weet, beginnen we vanaf mei met een maandelijkse viering op woensdagmorgen in de kerk van Uitdam, gevolgd door een wandeling en een lunch. We willen daar graag meer over vertellen, en we willen de kerk iets aanpassen om handiger van de ruimte gebruik te kunnen maken. De kerkbanken willen we op 2 februari 2019 loshalen. En wie wil er nou niet zo’n prachtige authentieke Uitdamse kerkbank in (of voor) zijn huis? De banken zijn dus te koop; de Uitdammers ontvangen daarover huis aan huis bericht. Op zaterdag 2 februari om 16:00 uur vertellen we in de kerk over de nieuwe plannen, en zijn de banken op te halen. Welkom!

 

 

UIT DE KERKENRAAD

Op 8 februari 2018 vergaderde de kerkenraad. Naast het vaststellen van de begrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters, bespraken we nieuwe stappen in de samenwerking het samenwerkingsproces met de protestantse gemeente Broek in Waterland. Er wordt een   intentieverklaring opgesteld, die in de kerkenraden zal worden vastgesteld. We willen samen eten in de veertigdagentijd. De kerkenraadsvergadering van 5 april wordt een gezamenlijke vergadering (als dat Broek ook uitkomt). Vanaf de tweede helft van het jaar vergaderen de kerkenraden vier keer per jaar gezamenlijk. We zoeken nog naar de meest geschikte avond daarvoor. De diaconieën komen samen om elkaar te laten zien hoe het ervoor staat en wat de gebruiken zijn. De kerkrentmeesters doen dat ook, net als de ouderlingen.

We gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk kerkblad. Er komen twee gezamenlijke toerustingsavonden voor lectoren en andere sprekers. We willen graag een gezamenlijke startzondag vieren na de zomer. En tenslotte willen we in het najaar een gezamenlijke gemeenteavond organiseren. Mooie plannen om de samenwerking verder te onderzoeken!


UIT DE KERKENRAAD

Op 20 september 2018 vond er een kerkenraadsvergadering plaats; deels samen met de kerkenraad van Broek in Waterland. We bespraken de privacyverklaring waaraan de kerk moet voldoen. Er wordt een cursus voor ambtsdragers georganiseerd. We maken plannen voor een gezamenlijk kerkblad en zoeken steeds verder uit hoe dat gestalte kan krijgen. We staan stil bij de startzondag en de gemeenteavond die we organiseren. Er komt een toerustingsavond voor lectoren. De classis heeft een nieuwe vorm gekregen. De plannen voor de kerk van Uitdam worden steeds duidelijker. Aan de ene kant willen we de kerk meer verhuren, zodat we aan de andere kant er gebruik van kunnen blijven maken. Niet alleen voor de (kinder)vieringen met goede vrijdag, Palmpasen en kerst, en rouw- , doop- en trouwvieren. Maar vooral ook om er vanaf volgend voorjaar elke eerste woensdag van de maand een ontmoeting (morgengebed, wandeling, gesprek) te organiseren. Er moet nog wel wat gebeuren, maar de commissie die deze plannen maakt, heeft er veel zin in.

 


Samengaan

Al jarenlang zijn we in gesprek met de kerkelijke gemeenten van Monnickendam en Broek, en  binnenkort gaan we een belangrijke stap zetten. We koesteren de samenwerking met Monnickendam, en houden dat (voorlopig) zoals het nu is. En we slaan met de Protestantse Gemeente Broek de weg in van samengaan. Op 27 mei 2018 ondertekenen we in een feestelijke dienst de intentieverklaring die u bij deze gemeentebrief aantreft.

Het is een bijzonder proces van naar elkaar toe groeien, steeds meer aan elkaar wennen, onderzoeken wat al samen kán, en kijken wat we juist apart willen houden.

De vergelijking met een huwelijk is in de afgelopen tijd al vaak gemaakt. ‘Verliefd, verloofd, getrouwd’, als aanduiding voor de fases van het proces van samengaan: nadere samenwerking, federatie, fusie. Zo stapsgewijs steeds hechter tot we uiteindelijk één gemeente vormen.

Maar ‘verliefd, verloofd, getrouwd’ is wel typisch iets van onze tijd en onze cultuur. Lang niet overal op de wereld is dit de manier waarop een verbintenis tussen twee mensen tot stand komt. Bij ons gaat dat (tegenwoordig) zo; we trouwen niet met de eerste de beste, we willen iemand die aan al onze eisen voldoet. Belangrijk ook, want je wil het toch het liefst je leven lang uithouden met je partner. Omdat we kritisch zijn, trouwen we tegenwoordig ongeveer tien jaar later dan de generatie van onze ouders dat deed. En helaas redt een groot aantal huwelijken het vervolgens toch niet.

In Bijbelse tijden ging het er heel anders aan toe, als het op trouwen aankwam. In het eerste Bijbelboek lezen we hoe Abraham een vrouw regelt voor zijn zoon Isaak (Genesis 24:59 – 67). Geen kritische voorkeur voor opleidingsniveau of hoe ze eruit ziet (de meisjes waren daar destijds overigens toch allemaal ongeschoold en brunettes), maar gewoon een meisje uit dezelfde stam. Abraham stuurt een knecht om een bruid te zoeken, en die vindt haar heel eenvoudig: gewoon het eerste het beste meisje bij de bron die hem en zijn kamelen te drinken geeft. Het meisje, Rebecca, mag zelf kiezen of ze mee wil met de knecht naar die onbekende bruidegom Isaak. Ze zegt ‘ja’, en gaat mee. Niks geen ‘verliefd, verloofd, getrouwd’. In de Bijbel is een huwelijk vooral functioneel: een zakelijke overeenkomst, een verbond, een rationeel besluit om samen verder te gaan.

Onze gemeenten staan aan het begin van dit proces van samengaan. Dat is spannend want iets nieuws beginnen betekent ook iets achterlaten dat vertrouwd en dierbaar is. Een beetje ongewis is het ook wel. En hoewel we graag met elkaar optrekken is van ‘verliefdheid’ vast niet bij iedereen sprake. Het huwelijk van Isaak en Rebecca is misschien een mooi beeld daarbij. We hoeven niet samen te gaan omdat we zo verschrikkelijk gek zijn op elkaar. We gaan samen omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de toekomst van onze kerken in onze dorpen. Omdat we onze kinderen en kleinkinderen willen laten zien dat we bij elkaar horen als gemeente van Christus. Omdat we onze krachten willen bundelen. Omdat we samen efficiënt en effectief willen functioneren. Omdat het fijn is om met wat meer mensen in de diensten samen te komen.

Isaak krijgt zomaar een huwelijkspartner voorgeschoteld - een meisje dat hij nog nooit eerder heeft gezien. Niks ‘verliefd, verloofd, getrouwd’, een verstandshuwelijk om het voortbestaan van de stam te garanderen. Maar, zo staat er: ‘Hij nam haar tot vrouw, en ging van haar houden’. Blijkbaar kan het ook andersom; eerst getrouwd, en dan pas verliefd.

Ik ben eerlijk gezegd al mijn hart een beetje aan het verliezen aan onze samenwerkingspartner, en ik zie in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering dat we al best gek op elkaar zijn. Maar er kan dus ook nog heel wat gebeuren! Op 27 mei ondertekenen we die intentie, dat verlangen,- startschot voor trouwplannen. Reden voor feest!

ds. Charlotte Kremer 

Zondag 27 mei 2018 Het ondertekenen van de intentieverklaring.


INTENTIEVERKLARING

Wat een feestelijke dienst was het, op 27 mei 2018. Toen ondertekenden de moderamina van de Protestantse Gemeenten Broek in Waterland en Zuiderwoude – Uitdam een intentieverklaring om de onderlinge samenwerking in de komende jaren te intensiveren tot samengaan. We sloten de dienst af met een gezellige, zonovergoten picknick op het erf van de kerk.  Voorzichtig zetten we intussen de eerste stappen: de diakenen hebben samen vergaderd, de kerkrentmeesters ook, de ouderlingen doen dat binnenkort. We maken plannen voor een gezamenlijk kerkblad. We ontdekken hoe in de andere gemeente gewerkt wordt, waar de verschillen zijn, en wat we in elkaar herkennen. En inmiddels kerken we ook al een tijdje twee keer per maand samen, en dat bevalt goed. Vaak hoor ik gemeenteleden na afloop van gezamenlijke diensten opmerken dat het vooral zo fijn zingen is, met z’n allen. Mooi dat we zo elkaar versterken om de lofzang gaande te houden in onze dorpen.


OPROEP!

De intentie is om een  mooi gezamenlijk kerkblad te gaan maken voor de kerken van Uitdam, Zuiderwoude en Broek in Waterland. Hierbij hoort een nieuwe vormgeving en een nieuwe naam. Heeft u een goed idee, geeft u dit dan even door aan : rgortworst@outlook.com

 


DE KERK ALS TROUWLOCATIE

Het wordt in 2017 mogelijk om naast het kerkelijk huwelijk, de kerk van Zuiderwoude te huren als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk.

De gemeenteambtenaar wordt door het bruidspaar zelf geregeld. Informatie kan ingewonnen worden bij riadeoude@hetnet.nl