De eerste echte christelijke hosting provider

GEBED

'Eeuwige Vader, wij gedenken de slachtoffers die aan de verwondingen overleden zijn,' schrijft Berend Coster. De predikant uit Spanje schreef naar aanleiding van de reeks aanslagen in Barcelona en omgeving een indrukwekkend gebed.

“Trouwe God en Vader in de hemel,
Verslagen en bevreesd vanwege het geweld
dat onze stad deze middag trof,
zoeken wij steun en houvast bij u.

Wij maken ons woordvoerder van zovelen,
inwoners en bezoekers van allerwegen,
samen in een gastvrije stad,
onbezorgd, gezinnen met kinderen,
Plaça de Catalunya, Las Ramblas.....
Tot het geweld van een voertuig om te doden ons verschrikte.

Eeuwige Vader, wij gedenken de slachtoffers
die aan de verwondingen overleden zijn.
Wij bidden voor hun familieleden,
om kracht en troost, om dit verlies te dragen.

Wij roepen U aan voor de gewonden,
om genezing en herstel ook van psychische schade.
Voor hun familie, zeer bezorgd en vaak op grote afstand.”

 


 

MEDEDELINGEN VAN DE KERKRENTMEESTERS

KERKBALANS 2017

Kerkbalans 2017 wordt gehouden van 21 januari t/m 5 februari.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker "ieder voor zich" lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig.   

 

ANBI STATUS

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zowel het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen hebben voldaan aan de voorwaarden om vanaf 2016 in aanmerking te komen voor de ANBI status. Hierdoor blijft het ook in 2017 mogelijk om giften aan de kerk als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting op te geven. Een ANBI is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De ANBI gegevens kunt u vinden op onze website onder de rubriek ANBI. 

BELASTINGAFTREK KERKBALANS

 

Met Actie Kerkbalans vragen de plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud van de kerkgebouwen maar ook voor de pastorale zorg en de plaatselijke kerkelijke projecten en activiteiten.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw belastbaar inkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het belastbaar inkomen aftrekbaar.

Een zogenoemde periodieke gift is volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Veel actieve kerkleden geven ieder jaar een vast bedrag. Door die gift voor minimaal 5 jaar vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met de kerk, komt u voor volledige aftrek in aanmerking. De verplichting vervalt bij uw overlijden of (indien van toepassing) uw partner. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met Ed Honingh, telefoon 020-4033243.

Behalve de leden worden ook de niet-leden (vrienden van de kerk) deze maand via een brief om een bijdrage gevraagd. Ook hun steun is voor ons onmisbaar.

 

Het werk van de kerk in Zuiderwoude en Uitdam is het steunen waard.

 

Uw bijdrage is hartelijke welkom op bankrek. NL31RABO0310703301 t.n.v. Protestantse  Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 

 

De Kerkrentmeesters

 


KERKBALANS 2017

De resultaten van Kerkbalans 2017 zijn bekend. Het aantal toezeggingen was 43 en het totaalbedrag € 11.035,00           

In 2016 ging het om 48 toezeggingen en een totaalbedrag van € 11.910,00

Allen heel hartelijk dank en ook dank voor de zes kerkbalanslopers, die de antwoordstrookjes voor ons verzamelden.

De kerkrentmeesters


Diaconie collecte oktober-november  2017

Zondag 1 oktober

Vandaag is het Israëlzondag. Op deze dag staan we stil bij onze verbondenheid met het Joodse volk. In de collecte geven we voor projecten die de relatie met Israël levend houden, in Israël zelf, maar ook in Nederland. In Israël steunen we het werk in Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. In het dorp wordt op dit moment een nieuwe wijk gebouwd waar Joodse en Arabische gezinnen samen gaan leven. Een uniek project, dat onze hartelijke steun verdient! In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël inspireert theologen en andere belangstellenden met informatie en bijeenkomsten. Onze relatie met het Joodse volk en de Joodse traditie is wezenlijk voor onze christelijke identiteit en ons christelijk geloof. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan. www.pkn.nl/kerkenisrael

 

Zondag 8 oktober

De opbrengst van de diaconiecollecte van deze zondag is voor de christelijke hulporganisatie Dorcas. Dorcas legt zich niet neer bij de nood en armoede in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Ze werkt samen met lokale kerken en partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de allerarmsten en de weerbaarheid van mensen in nood. Dorcas helpt mensen hun levensomstandigheden duurzaam te verbeteren met langlopende projecten op het gebied van werk en inkomen, landbouw, kinderontwikkeling, water, hygiëne en gezondheid. Dorcas zorgt voor mensen die kwetsbaar zijn en er vaak alleen voor staan. Ouderen, kinderen, chronisch zieken, gevangenen, mensen met een beperking – Dorcas bezoekt ze, begeleidt ze en geeft wat nodig is aan eten, warmte, kleding en medische voorzieningen. Als een ramp plaatsvindt, biedt Dorcas noodhulp en ondersteunt de wederopbouw. Dorcas gelooft in de kracht van God. En daarom in de kracht van mensen. Van harte aanbevolen. www.dorcas.nl

 

Zondag 15 oktober

De collecte van vandaag is voor Stichting Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers. Piet en Ineke de Boer van Hoeboeh zullen vertellen over hun werk in Roemenië en Modavië. www.hulpoosteuropamonnickendam.nl

 

Zondag 22 oktober

De diaconie collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat.

Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan. Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede. Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin. Met deze collecte steunt u het werk van ERP en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie doorgaan. Van harte aanbevolen! www.kerkinactie/bijenproject

 

Zondag 29 oktober

Collecte najaarscampagne Versterk de kerk in het Midden-Oosten.

Vandaag willen we collecteren voor de kerk in het Midden-Oosten. Een kerk die het nog altijd heel moeilijk heeft. In Syrië en Irak vluchten christenen voor oorlog en geweld. In Egypte zorgen aanslagen voor angst. Een van onze Koptische partners schreef na de aanslagen in het voorjaar: Ondanks de brute aanvallen houdt de Koptische Orthodoxe Kerk zich vast aan wat Jezus ons leerde: “Maar Ik zeg u, houdt van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bidt voor degenen die u misbruiken.” Kerken in Syrië en in Egypte blijven geloven in delen, ondanks de pijn en het verdriet. Juist christenen in het Midden-Oosten hebben onze steun hard nodig. Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn. Daarom vraagt Kerk in Actie dit najaar aandacht voor hun situatie. Ons gebed is hard nodig zodat zij vol kunnen houden. Tegelijkertijd willen we hen ook steunen door geld in te zamelen. https://www.kerkinactie.nl/projecten/najaarscampagne-versterk-de-kerk-in-het-midden-oosten-3


Zondag 5 november

Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn al gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren, blijft de opleiding betaalbaar en hoeven studenten niet naar het westen. Met deze collecte steunt u het werk van het Luthers Theologisch Seminarie en andere zendingspartners van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

 

Zondag 12 november

Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, steeds weer verhuizen en altijd weer die onzekerheid of je in Nederland mag blijven. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voordat ze naar Nederland kwamen. En als ze eenmaal hier zijn, krijgen ze nog meer te verwerken. Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie op de bres voor deze kinderen. Er worden allerlei activiteiten voor hen georganiseerd: kinderen kunnen een weekje op vakantie, er zijn recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra, en kinderen kunnen een beroep doen op individuele rechtshulp of juridische bijstand. Met deze collecte steunt u de inzet van Kerk in Actie voor vluchtelingkinderen en voor andere diaconale projecten in Nederland. Van harte aanbevolen!

 

Zondag 19 november

Misschien ben je arm, woon je in een krot, heb je je baan verloren, maar dat lied geeft je hoop.’ Dat zei Nelson Mandela.

Waar oorlog heeft gewoed, hebben mensen van alles nodig om hun leven weer op te pakken: voedsel, water, onderdak, kleding, medicijnen. Maar wat zij bovenal nodig hebben: hoop. Mensen hebben empathie nodig om te kunnen verzoenen. En verbondenheid en saamhorigheid om te kunnen genezen. Muziek zorgt voor empathie, schept verbinding en geeft hoop. Vandaag gaat de collecte naar Musicians without borders, muzikanten zonder grenzen. Sinds 1999 gebruiken zij de kracht van muziek voor vredesopbouw, om mensen te verenigen, muzikanten als sociale activisten in hun kracht te zetten, en lokale jeugd op te leiden tot change-makers. Doordat zij voor langere termijn betrokken blijven, hebben hun deelnemers de tijd om vaardigheden en talenten te ontwikkelen, verdriet en verlies te verwerken en bruggen te bouwen in samenlevingen die verdeeld zijn geraakt door recent of lopend conflict.

Uw gift is van harte aanbevolen.

 

Zondag 26 november

Vandaag collecteren we voor de ondersteuning van het pastoraat van de protestantse kerk

De kern van  pastoraat  is  ‘er  zijn  voor mensen’.   Maar hoe  kun  je als  gemeente  omzien  naar  de mensen  die niet  meer  in de  kerk  komen? Veel  gemeenten  zoeken  naar  nieuwe  vormen  van  pastoraat. Het accent  ligt  steeds  meer  op  pastoraat  buiten het  kerkgebouw  en  op  doelgroepen  zoals  ‘ouders  met jonge  kinderen’.  Steeds  vaker  maakt  men  gebruik  van  sociale media. Met trainingen  en  handreikingen  rust de  Protestantse  Kerk  pastorale  werkers  toe goed  in  te  kunnen spelen op  de  veranderende  situatie.  Op de landelijke Pastorale  Dag  zijn er  inspirerende  workshops om  in de eigen gemeente  mee  aan de slag  te  gaan Met uw bijdrage  aan de  collecte  voor  het  Pastoraat maakt  u  het mogelijk  dat de  vrijwilligers  in het  pastoraat  steeds  nieuwe  vaardigheden  kunnen  leren,  zodat  we als  gemeenten  op een  goede  manier omzien  naar alle mensen  die onze  aandacht  nodig hebben.  Geeft u  ook?

 

 

Wilt u bijdragen aan één van de projecten maak dan een gift over op rek. NL58RABO0342813307 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 

 


Op 21 september is De Regenboog Groep het initiatief Woord voor Woord uit de eenzaamheid gestart. Daarmee vragen zij aandacht voor het groeiende aantal eenzame en geïsoleerde Amsterdammers. In Amsterdam leven 80.000 mensen in eenzaamheid en isolatie en dit aantal is stijgende. Het doel van het initiatief is om deze mensen uit de eenzaamheid te helpen.
Op de website www.uitdeeenzaamheid.nl hebben bekende Amsterdamse auteurs, waaronder Frieda Mulisch, Hedy d'Ancona, James Worthy, Meester Bart en Klaas Boomsma een persoonlijk verhaal over eenzaamheid geschreven.
Donaties kunnen letterlijk woord voor woord gedaan worden om deze verhalen tot leven te brengen. De volledige opbrengst gaat naar De Regenboog Groep, die met diverse projecten werkt om eenzaamheid in de stad te verminderen. Dit doet zij door eenzame stadsgenoten te koppelen aan vrijwillige coaches en door laagdrempelige activiteiten te organiseren op het gebied van werk, activering en ontspanning.
Kijk op www.uitdeeenzaamheid.nl.

 


EDUKANS SCHOENMAATJES

Al meer dan 20 jaar organiseert Edukans actie Schoenmaatjes. Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau! Dit najaar doen we vanuit Zuiderwoude en Uitdam ook mee aan de actie.

U hoort nog van ons.

De diaconie


EDUKANS SCHOENMAATJES

Zoals in de vorige gemeentebrief reeds is aangegeven doen we in Zuiderwoude/Uitdam mee met de schoenendoosactie van Edukans. Een Westers kind vult een schoenendoos met schoolspullen, klein speelgoed en toiletartikelen. De schoenendozen worden verzameld en gaan naar een kind in een ontwikkelingsland. Door mee te doen leren kinderen hier een waardevolle les; dat geven om een ander belangrijk is. En de schoenendozen zijn onvergetelijke cadeau's voor de kinderen in ontwikkelingslanden. 

U kunt ook mee doen met uw kind, kleinkind of bijvoorbeeld kind van de buren.

Er staan inschrijfformulieren in de kerk in Zuiderwoude met instructies. Mocht u geen schoenendoos hebben dan zijn deze ook in de kerk af te halen.

De gevulde schoenendozen kunnen in de kerk afgegeven worden. 4 december worden alle schoenendozen weggebracht. Uw deelname wordt enorm gewaardeerd !

De diaconie.

 


GEMEENTEAVOND over de samenwerking met de Protestantse Gemeente Broek in Waterland

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op dinsdag 28 november om 20:00 uur in de kerk van Zuiderwoude. Nadere samenwerking met de Protestantse Gemeente Broek in Waterland staat die avond centraal.

Al jaren zijn we met deze gemeente in gesprek over de vraag hoe we elkaar kunnen versterken – eerst in de werkgroep ‘SAGE’, daarna in vergaderingen van de gezamenlijke moderamina en kerkenraden.

Afgelopen juni heeft de kerkenraad met onze gemeenteleden gesproken over hoe samenwerking eruit zou kunnen zien. Wat zouden we voor elkaar kunnen betekenen in de toekomst? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zowel in Zuiderwoude / Uitdam als in Broek kerkdiensten kunnen blijven vieren, en ondanks onze kwetsbaarheid nog heel lang gemeente kunnen blijven?

Dat gesprek willen we graag met u voortzetten. Er volgt nog een uitgebreidere uitnodiging voor deze avond.


 

Zondag 26 november 2017 Laatste zondag kerkelijkjaar

In veel protestantse kerken – ook in Zuiderwoude / Uitdam – noemen we op deze zondag de namen van wie ons lief zijn en ons zijn ontvallen. Dat doen we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zoeken troost in muziek, in de oude woorden over de weg die God met mensen gaat, en steken kaarsen aan. Want we geloven dat er méér is dan de duisternis. U bent van harte hierbij uitgenodigd.

 

    Geef dan nu de tranen

    mee aan de herfstwind

    om als sneeuw te dwalen

    in de winterstormen

    vormen de kristallen

    patronen op de ramen

    waar de zon altijd weer

    hoopvol op zal schijnen

 

    Liselore (Lizlohren.nl)

 


PROJECTKOOR : ZINGEN OP 1E KERSTDAG

Zing je ook mee?

We gaan binnenkort weer starten met het projectkoor.

Heb je altijd al eens mee willen zingen met een koor, maar weet je niet zeker of het iets voor jou is? Doe dan dit jaar eens mee met ons projectkoor o.l.v. Otto Dethmers. Otto en Charlotte zoeken samen de muziek uit en wij repeteren vier woensdagavonden deze mooie liederen 4 of 1 stemmig in.( 29 november, 6 december,13 december, 20 december)

We komen  bij elkaar van 20.30 uur tot 21.30 uur. Soms met een uitloop tot 21.45 uur.

Zondag 25 december om 9.15 uur inzingen en om 10.00 uur begint de dienst.

Laat mij weten of je meezingt!! riadeoude@hetnet.nl.

Ik hoop je te zien op woensdag 29 november.

 


SAMEN AAN DE DIS

Het nieuwe seizoen van “Samen aan de dis” staat weer voor de deur. Elke tweede dinsdag van de maand (behalve in december) eet een groepje ouderen met elkaar in het dorpshuis. Op dinsdag 12 sept., 10 okt. en 14 nov.

We beginnen om 17.00 uur.

Voor € 10,- krijgt u een drie gangen maaltijd inclusief twee consumpties. Wilt u ook een keer mee-eten?

Inlichtingen en opgeven bij Adrie Honingh 4033243 of Tiny Verhoef 4033180.

 


 

PROJEKT WATERLANDSE DIACONIEËN 2017

Wij als bestuur van de Holland Gambian Foundation zijn heel blij en dankbaar dat we gekozen zijn als het nieuwe project van de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën in 2017. Wij zijn een jonge stichting en vinden dat ieder kind in deze wereld recht heeft op onderwijs, gezondheidszorg, schoon drinkwater, voeding en een veilige en liefdevolle plek om op te groeien.

Wij proberen de kinderen in Gambia, waar 63% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, een betere toekomst te bieden.

In 2016 is er op het platteland bij Brikama een klas gebouwd en een mais en cassave veld aangelegd. Er is ook een begin gemaakt met een kleinvee boerderij.

Voor 2017 willen we graag de land en tuinbouw en ook de kleinveeboerderij uitbreiden. We hopen dat men op termijn allereerst zichzelf daar van kan voeden en wat er overblijft te verkopen wat weer ten goede komt aan alle projecten. Ook willen we gaan bekijken waar we in kunnen investeren, waardoor de projecten minder afhankelijk worden van onze steun. Dit in samenwerking met de lokale bevolking en onze partner.

Een kind een jaar naar school en elke dag een maaltijd kost 85 euro per jaar, dat kunnen wij niet alleen, maar samen zijn we sterk. Daarom willen we u allemaal bedanken voor uw hulp ! Gerda Bentley-Radix, voorzitter Holland Gambian Foundation

http://www.hollandgambianfoundation.com

Ook de diaconie van Zuiderwoude/Uitdam zal het komende jaar verschillende keren collecteren voor dit doel.


 

DE KERK ALS TROUWLOCATIE

Het wordt in 2017 mogelijk om naast het kerkelijk huwelijk, de kerk van Zuiderwoude te huren als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk.

De gemeenteambtenaar wordt door het bruidspaar zelf geregeld. Informatie kan ingewonnen worden bij riadeoude@hetnet.nl

 


 

DORPSAVOND UITDAM

10 januari 2017, 20.00 uur:

In Uitdam staat een prachtige kleine kerk, op een plek waar al eeuwenlang mensen samenkomen.

Generaties Uitdammers kerkten en kerken er; er wordt steeds opnieuw gedoopt, getrouwd, vanuit de kerk begraven. Maar we zien dat steeds minder Uitdammers van de kerk gebruikmaken. Daarom organiseren we een dorpsavond in de kerk van Uitdam, voor alle Uitdammers. Om op het spoor te komen wat onze kerkelijke gemeente voor de Uitdammers kan betekenen, en ook wat het kerkgebouw verder te bieden zou kunnen hebben. We hopen van harte dat de dorpsgenoten mee willen denken!

 


TOEKOMST KERK UITDAM

Op 10 januari hebben we alle dorpsgenoten uit Uitdam in de kerk uitgenodigd om samen na te denken over de toekomst van het kerkgebouw. We waren heel blij met de opkomst en de warme en enthousiaste betrokkenheid! In de kerkenraad wordt binnenkort besproken wat er allemaal aan ideeën aangedragen is, en gaan we met elkaar bekijken hoe we er het beste verder mee kunnen.