De eerste echte christelijke hosting provider


Samen tegen racisme en discriminatie

De hele wereld is in beweging. De gewelddadige dood van George Floyd staat op ons netvlies gebrand. Het illustreert diepgeworteld racisme. Niet alleen in Amerika, maar ook in ons land. Onze premier stelde dat ook Nederland niet vrij is van institutioneel racisme. Het gaat ons dus allemaal aan. Wie meent zelf geen enkele last te hebben van angst voor en onzekerheid tegenover mensen die anders zijn, die overschat zichzelf. Het is goed dat mensen, aangespoord door de protesten in Amerika, wereldwijd opstaan tegen het kwaad van racisme. Terecht accepteert men het niet langer dat mensen beoordeeld, geoordeeld en zelfs gedood worden omwille van hun huidskleur of anderszins ‘anders’ zijn. Als we hierbij maar niet vergeten kritisch naar onszelf te kijken.

Protesteren begint dicht bij huis. Al in 1992 nam de synode van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk krachtig stelling tegen racisme, met de uitspraak: racisme is zonde! Het is verschrikkelijk dat het 28 jaar later nog steeds nodig is om dit tegen elkaar en tegen onszelf te blijven zeggen en te moeten herhalen.

Wie de Bijbel leest komt onder de indruk van de diversiteit die God in de schepping heeft gelegd. Het volk Israël bestond uit twaalf stammen. Jezus had twaalf leerlingen. Paulus gebruikt voor de kerk het beeld van een lichaam met ledematen die elkaar nodig hebben. Israël, de discipelkring en de kerk zijn samengesteld uit totaal verschillende mensen. Hun diversiteit is geen tekort, maar winst. Het is een geschenk van de Schepper. In het begin van de Bijbel lezen we dat God de mens (Adam: model voor elk mensenkind) de levensadem inblaast. Met Pinksteren vieren we dat mensen uit allerlei naties en van allerlei talen opademen in Gods Licht. De Geest van God ontneemt mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het uitdoven van de pinkstergeest!

Het is aan ons om gestalte te geven aan en op te komen voor deze gelijkwaardigheid. Dat is niet eenvoudig. Het gaat in tegen impliciete superioriteitsgevoelens en tegen onze primaire angst voor het vreemde en voor de vreemdeling. Het vraagt om omkeer en geloof in God, de Schepper van ieders leven. Als kerk staan we in het bijzonder naast diegene die adem wordt ontnomen. Vrede gaat niet zonder gerechtigheid. Het moderamen van de PKN dringt erop aan om het kwaad van racisme in onszelf en in onze wereld te benoemen. En om in de voorbede te bidden om Gods Geest, om adem om op te leven voor elk mensenkind

 


Voor elkaar

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,

en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja,

 

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,

te helpen wie geen helper had ontmoet:

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja,

 

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,

om op te komen voor wie is verstomd,

voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja,

 

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,

gerechtigheid en vrede, brood en wijn,

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. Halleluja!

 

D. Dufner / G. Landman


Tijd van het kerkelijk jaar

Op de kalender van de natuur naderen we de zomer. De weervrouwen en – mannen werken met een zomer die van 1 juni tot en met 31 augustus loopt, dat rekent makkelijker. In de kerkelijk tijdrekening tellen we in deze tijd – als we het officieel willen doen – terug vanaf zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren. We hebben het dus over de ‘zoveelste zondag van Trinitatis’. Omdat het een heel eind is naar het volgende feest, Advent, houden we deze telling meestal niet zo lang vol.

Hoe dat ook zij, tot Advent is de liturgische kleur groen: de kleur van het aardse leven, waarin zo veel moois te zien en te ontdekken valt, maar waarin soms zoveel zorgen zijn en vragen leven. Al die wisselingen komen samen in de kleur groen. En ook al zijn er geen kerkelijke feesten in deze tijd, we verheugen ons erin om ons te laten gezeggen door het evangelie.

Hoe dat voor u en jou persoonlijk in de praktijk zal zijn, is de vraag. Vanaf juli beginnen de kerkdiensten weer, met allerlei beperkingen. Misschien ziet u ernaar uit, misschien komt dit voor u nog te vroeg. U kunt altijd op zondagmorgen 10.00 uur afstemmen op Omroep Pim; de ochtenddienst uit de Grote Kerk van Monnickendam wordt dan rechtstreeks uitgezonden.

ds. Martien Pettinga


Hartverwarmend

Het Covid-19 virus heeft voor veel verdriet gezorgd in de afgelopen weken. Volle IC-afdelingen,toename van huiselijk geweld, verdrietige begrafenissen in kleine kring, eenzaamheid in verpleeghuizen. Tegelijkertijd was ik verrast door de enorme hoeveelheid hartverwarmende initiatieven, juist in deze tijd. Er werd boodschappen gedaan voor wie dat niet kan, musici speelden hun muziek vanaf balkons, er was straatbingo, berenjacht, of appeltaartenactie. Er ontstonden telefooncirculaires, de dorpsband nam prachtige filmpjes op, er werden bloemen rondgebracht. Er werd geapplaudisseerd voor het zorgpersoneel, er werd voor anderen gekookt…

Als Jezus afscheid neemt van zijn vrienden, geeft Hij hen een belangrijke opdracht mee. ‘Heb elkaar lief’, zegt Hij. Zorg voor wie honger heeft, naakt is, ziek is, kwetsbaar. Hou van je naaste, zoals je van jezelf houdt. Zo vat hij zijn levenswerk samen, als richtlijn voor onze toekomst.

Met Pinksteren vieren we dat we de Geest krijgen. Dat lijkt misschien wat abstract. Maar het betekent dat mensen in vuur en vlam worden gezet – vuur dat nooit meer dooft. Dat mensen in beweging komen, er hen een licht op gaat en er een nieuwe wind waait. Die Geest troost ons hart, en inspireert ons. Ze maakt dat we liefde kunnen opbrengen voor wie er op onze weg komt. Dat we creatief kunnen zijn, oplossingen kunnen bedenken om een ander tegemoet te komen. Die geestdrift is ook nog eens heel besmettelijk; als een lopend vuurtje verspreiden enthousiaste ideeën zich onder de mensen: van het ene bemoedigende initiatief komt het andere. Precies wat er nodig is, om Jezus’ opdracht te realiseren. Om naar elkaar om te zien is een warm hart nodig. Dat de ander je ‘aan het hart’ gaat. Dat we niet onverschillig blijven, maar ons durven te laten raken. Vergeleken met Kerst en Pasen, lijkt het verhaal van Pinksteren misschien soms wat minder duidelijk te begrijpen. Maar ik zie om mij heen meer dan ooit hoe de Geest in ons leven werkt: in zelfgebakken koekjes voor de buurvrouw, in de kleurplaat met de post, in de gratis taxiritten voor IC-medewerkers, in een ansichtkaart voor Oma... Het is Pinksteren!

Ds. Charlotte Kremer

 


  

Zomeropenstelling kerk Zuiderwoude:

Van dinsdag 7 juli tot en met zondag 23 augustus, dinsdag tot en met zondag van 13:00 tot 16:00 uur.

Maandag gesloten.

U bent van harte welkom om het interieur te bewonderen, stilte en meditatie te zoeken of om boeken, fotokaarten, eigengemaakte jams en sappen, de echte hand gebreide sokken en ander handwerk te kopen. De opbrengst hiervan is voor het onderhoud van de kerk.

Er komt ook weer ruimte komt voor de exposities van Cultuur in de kerk Zuiderwoude. De zomeropenstelling begint op 7 juli met de fototentoonstelling Fanfare Thuis. Het Fanfarecorps Zuiderwoude bestaat honderd jaar en alle voorbereidingen voor het jubileum waren in volle gang. Maar nu zitten alle leden al maanden thuis.

Fotograaf Toon Vieijra maakte bijzondere portretten van een aantal fanfareleden die wachten op betere tijden. De foto’s zijn tot en met 30 juli te bewonderen in de kerk.

Vanaf 1 augustus staat de kerk in het teken van de expositie van Philine van der Vegte: Veilig in de kudde. Schapen en schaapskuddes prachtig weergegeven in inkt en houtskool.


 

Plant een zaadje van een zonnebloem

 

Ooit werd er met Pinksteren een opdracht gegeven het ging als een lopend vuurtje dat het lot van

een ander ons niet koud laat dat we een einde maken aan onverschilligheid ruimte te maken voor compassie het vuur in ons hart brandend houden. Een kleine vonk kan de hele boel in lichterlaaie zetten. En als je een zaadje van een zonnebloem zaait, kan het honderdvoudig vruchtdragen. En zo is  het ook met de liefde, met vreugde en vrede. Zo gaat het ook met geduld, vriendelijkheid en goedheid. Zo gaat het met trouw, zachtaardigheid en ons streven naar eenvoud. Als we daarvan delen wordt het méér. Dat is de bedoeling van Pinksteren. Zaai met Pinksteren zonnebloemzaadjes in een flinke pot, of in de tuin.

Het laatste weekend van augustus bekijken we welke zonnebloem de hoogste is geworden!

 

Symbolische schikkingen in de 40 dagentijd 2020.

Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip aan de horizon kan helpen. Deze stip op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseert de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen. Een ieder op zijn manier.

De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam. De bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen. Fier overeind staan, durf dat, laat je niet afleiden. Dien het léven. 

 

Een stem uit de hemel die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder iemand- Petrus, Jacobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

Zie dan toch met wie je te maken hebt. Jezus geneest de blindgeboren man eindelijk komt hij tot zijn recht: leven als volwaardig mens. De genezing geeft de man ruimte om te leven, de bloesem zit om het lege midden. De kleur van de bloemen geeft de kleur aan zijn leven terug. De man kan nu zelf aan de gang om de leegte in het midden te gaan vullen met betekenis.

 

Op staan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dit mogelijk. Jezus aanschouwt de reacties van Marta en Maria. Het beroert hem diep en vanuit die bewogenheid is zijn reactie heftig. De geliefde broer van Marta en Maria wordt opgewekt. In het centrum zien we hier de totale overgave en de totale liefde. Dood en leven, een zuchtje is het verschil. We zien de rode rozen gesteund door de klimop, symbool van trouw. Liefde is sterker dan de dood.  

Pasen.

We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom het lege graf, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om de ruimte heen. 

 


Actie kerkbalans 2020

Het thema voor de actie Kerkbalans van 2020 is “Geef voor je Kerk”. Als sinds 1973 werken de kerkgenootschappen in Nederland samen in de “actie Kerkbalans”. Daarmee doen ze een beroep op de plaatselijke leden van hun geloofsgemeenschappen om een financiële bijdrage te leveren voor het in stand houden van hun kerk. De kerk van Zuiderwoude/Uitdam evenals de kerk van Broek in Waterland krijgen geen subsidie. Maar het onderhoud van de gebouwen, de mensen die in dienst  zijn van de kerk (predikanten) maar ook de koffie en maatschappelijke projecten kosten geld. In de actieperiode van 18 januari t/m 1 februari zult u benaderd worden om een financiële bijdrage toe te zeggen. Dus geef voor je kerk, want de kerk dat zijn wij samen.

De kerkrentmeesters van Zuiderwoude-Uitdam en Broek in Waterland.

 


 Nieuwe Alpha van start

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha: een introductie in het christelijk geloof. Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd. In Zunderdorp gaat op 25 februari een Alpha van start.

In acht interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover we doorpraten in kleine gespreksgroepen. Er is ruimte voor al je vragen. De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 19.00 tot 21.30 uur. 25 februari is een introductie avond. Daarna maak je pas de keuze om wel of niet mee te doen. De cursus zelf begint op 10 maart. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!

Meer informatie en opgeven: ds. Taco Koster, 06 1992 1974 of dominee@kerkzunderdorp.nl

 


 

Werkgroep Werelddiaconaat Waterland (WWW)

Het project voor 2020 is: Baan Phak Phing (De Schuilplaats) in Thailand.

In Baan Phak Phing wonen Thaise meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, die op jonge leeftijd zijn misbruikt. Het leven in een vertrouwde gezinssituatie is voor velen van hen geen anzelfsprekendheid.

Veelal is het misbruik gepleegd door mensen uit hun directe omgeving. Vaak zijn het personen, die juist verantwoordelijk waren voor hun ‘veilige’ omgeving. Weer andere meisjes zijn door hun familie verkocht. Baan Phak Phing biedt deze meisjes een warm en veilig thuis dat zoveel mogelijk gebaseerd

is op een normale gezinssituatie. Er zijn groepen van maximaal 10 meisjes, die in drie huizen wonen met elk vier moeders die in wisseldiensten werken. Daarnaast zijn er 3 huisjes voor de bijna volwassen meisjes, die hier leren om zelfstandig te wonen. Het streven is om met liefde, opleiding en

coaching hen weerbaar voor te bereiden op een eigen plaats in de samenleving en – voor zover mogelijk - op een terugkeer naar hun eigen leefomgeving. Sinds 1990 zijn al veel meisjes opgevangen die zo een nieuwe start konden maken in hun leven. Maar nog voor velen is liefde, structuur en opvang nodig!

De steun die de Werkgroep Werelddiaconaat Waterland wil bieden is geld werven voor de aanschaf van digitale hulpmiddelen en verbinding met het internet. U kunt het project steunen met een gift  

NL58RABO 0342813307 t.n.v. Diaconie Zuiderwoude - Uitdam.