De eerste echte christelijke hosting provider

 


 

Voor wie zoeken

Voor wie zoeken in de stilte
naar een vuur voor hart en handen,

voor wie zingen op Gods adem
van de hoop die niet wil doven,

voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen,

voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven:

met vrede gegroet
en gezegend met licht!

(Liedboek, 430
Zingen en bidden in huis en kerk)


EDUKANS SCHOENMAATJES 2018

We doen weer mee met de schoenendoos actie van Edukans. We nodigen iedereen van harte uit om een schoenendoos te versieren en te vullen voor een kind in een arm land.  Juist in de aanloop naar de feestdagen willen we graag iets van onze welvaart delen met kinderen die leven in armoede. Tussen Sintmaarten en Sinterklaas in, roepen we iedereen op om wat schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed in een mooi versierde schoenendoos te doen om elders op de wereld een jongen of meisje blij mee te maken.  Achter in de kerk in Zuiderwoude liggen folders met hierin een handleiding. In de handleiding staat wat er in de doos wel en niet mag.

Er zit tevens een sticker in die ingevuld en op de doos geplakt moet worden. En hier staat hoe u de verzendkosten kunt betalen, dit is echter vrijblijvend Het is waarschijnlijk het laatste jaar dat stichting Edukans deze schoenmaatjes actie organiseert, dus we hopen van harte dat u mee wilt doen om nog één keer zoveel mogelijk kinderen te bereiken. 

4 December worden de dozen verstuurd, het zou daarom fijn zijn als de dozen zondag 2 december afgeleverd zijn in de kerk. Eventueel kunnen dozen ook afgeleverd worden bij Jasper Nieuwkoop, Gouw 6 Zuiderwoude. Mocht u geen doos hebben dan zijn er in de kerk of op de Gouw 6 schoenendozen te verkrijgen.

Veel plezier en succes met het vullen en versieren van de dozen.

 


PROJECTKOOR : ZINGEN OP 1E KERSTDAG                       

We gaan binnenkort weer starten met het kerstkoor o.l.v. Otto Dethmers. Wij hopen u weer op een goede bezetting !

Otto en Charlotte zoeken samen de muziek uit en wij oefenen vier woensdagavonden met deze mooie liederen. De eerste keer is op 28 november 2018.

We komen  bij elkaar van 20.30 uur tot 21.30 uur. Soms met een uitloop tot 21.45 uur.

Zondag 25 december 2018 om 9.15 uur inzingen en om 10.00 uur begint de dienst.

Laat Ria even weten of je meezingt!! riadeoude@hetnet.nl.

 


LAATST ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

Zondag 25 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die dag gedenken we degenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen de namen van hen die we missen, en steken een kaars aan om hen te gedenken. Ook als u anders niet naar de kerk komt, bent u deze zondag erg welkom, in het bijzonder wie te maken heeft (gehad) met verdriet. 

 


OUDERENKERSTVIERING

Op maandag 17 december vieren we alvast kerst in de kerk van Zuiderwoude. De middag begint om 15:00 uur. Het Broekerhavenkoor komt voor ons en met ons zingen, er wordt een mooi verhaal verteld, en er is een overdenking door de dominee. We sluiten af met een gezamenlijke broodmaaltijd. Opgeven voor deze mooie middag kan bij Lia van de Stadt 020-4033001 of bij Adrie Honingh 020-4033243 email: edenadrie@hetnet.nl

U bent van harte welkom! 

 


KINDERKERSTFEEST” De lichtjestocht”

Op zaterdag 22 december vieren we het kinderkerstfeest in Zuiderwoude. Dit jaar nodigen we niet alleen de kinderen, maar het hele dorp uit voor een wandeling door het kerstverhaal. We komen op onze tocht door het donker Romeinse soldaten tegen, kloppen aan bij de herberg, horen de engelen zingen bij de herders in het veld, en vinden uiteindelijk dat kleine kindje in de kribbe! We beginnen om 17:00 uur bij de kerk. Welkom!

 


 GEZAMENLIJKE GESPREKSGROEP

In het nieuwe jaar starten we met een gezamenlijke gespreksgroep aan de hand van Bijbelverhalen. We vragen de deelnemers om een Bijbelverhaal mee te brengen: een verhaal dat hen erg aanspreekt en inspireert, óf juist een weerbarstig verhaal waar je niet zo makkelijk mee uit de voeten kan. Aan de hand van die verhalen gaan we in gesprek. Ds. Martien Pettinga en ds. Charlotte Kremer leiden de avonden. We beginnen op dinsdagavond 8 januari om 20:15 in de pastorie van Zuiderwoude. Aanmelden kan bij de predikanten. 
charlottekremer@hetnet.nl

 


MEDEDELINGEN VAN DE KERKRENTMEESTERS

KERKBALANS 2018

Kerkbalans 2018 wordt gehouden van 20 januari t/m 3 februari.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker "ieder voor zich" lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig.   

 

ANBI STATUS

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zowel het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen hebben voldaan aan de voorwaarden om vanaf 2016 in aanmerking te komen voor de ANBI status. Hierdoor blijft het ook in 2017 mogelijk om giften aan de kerk als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting op te geven. Een ANBI is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De ANBI gegevens kunt u vinden op onze website onder de rubriek ANBI. 

BELASTINGAFTREK KERKBALANS

 

Met Actie Kerkbalans vragen de plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud van de kerkgebouwen maar ook voor de pastorale zorg en de plaatselijke kerkelijke projecten en activiteiten.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw belastbaar inkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het belastbaar inkomen aftrekbaar.

Een zogenoemde periodieke gift is volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Veel actieve kerkleden geven ieder jaar een vast bedrag. Door die gift voor minimaal 5 jaar vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met de kerk, komt u voor volledige aftrek in aanmerking. De verplichting vervalt bij uw overlijden of (indien van toepassing) uw partner. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met Ed Honingh, telefoon 020-4033243.

Behalve de leden worden ook de niet-leden (vrienden van de kerk) deze maand via een brief om een bijdrage gevraagd. Ook hun steun is voor ons onmisbaar.

 

Het werk van de kerk in Zuiderwoude en Uitdam is het steunen waard.

 

Uw bijdrage is hartelijke welkom op bankrek. NL31RABO0310703301 t.n.v. Protestantse  Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 

 

De Kerkrentmeesters

 


Afkondigingen  2018 Diaconiecollecten november

Zondag 4 november 2018

Brazilië  telt  een  groot  aantal  inheemse  volken.  Als  minderheid hebben  zij  het  moeilijk  en  lijden  onder  vooroordelen  over  hun specifieke  leefwijze.  COMIN,  partner  van  Kerk  in  Actie,  wil  de dialoog  tussen  inheemse  en  niet-inheemse  bevolkingsgroepen  op gang  brengen,  zodat  wederzijds  respect  wordt  bevorderd.  Door  onderwijs  en  publicaties leert  de  inheemse  en  niet-inheemse  bevolking  van  elkaars  cultuur  en  levensvisie.  Sinds  januari  2015  is  Nienke  Pruiksma  door  Kerk  in  Actie  uitgezonden  naar  Brazilië  en verbonden  aan  COMIN.  Nienke  draagt  in  haar  werk  bij  aan  deze  dialoog.  Ze  verzorgt onder  meer  lessen  en  cursussen  en  denkt  mee  over  de  lesmaterialen.  Zo  kan  ze  haar steentje  bijdragen  aan  de  uitwisseling  en  begrip  tussen  bevolkingsgroepen,  zodat mensen  erkend  worden,  ook  al  leven  ze  anders.  Als  schakel  tussen  Brazilië  en  kerken  in Nederland,  kan  Nienke  hiermee  de  stem  van  de  inheemse  bevolking  ook  in  Nederland laten  horen.  Met  de  opbrengst  van  de  collecte  steunt  Kerk  in  Actie  het  werk  van Nienke  Pruiksma  bij  COMIN  en  andere  zendingsprojecten.  Helpt  u  mee?

 

Zondag 18 november 2018

Veel  gevangenen  willen  na  het  uitzitten  van  hun  straf  een  nieuw leven  opbouwen.  Maar  het  blijkt  moeilijk  om  dit  geheel  op  eigen kracht  te  doen.  Ex-gedetineerden  hebben  vaak  schulden,  geen woonruimte,  geen  werk  en  geen  gezond  sociaal  netwerk.  Het risico  om  na  de  detentieperiode  opnieuw  in  de  criminaliteit  te belanden,  is  groot. Exodus,  partnerorganisatie  van  Kerk  in  Actie,  wil  deze  vicieuze  cirkel  doorbreken.  Gemotiveerde (ex-)gedetineerden  krijgen  bij  hen  de  kans  definitief  uit  de  criminaliteit  te  stappen  en  te  werken  aan een  succesvolle  terugkeer  in  de  samenleving.  Ze  kunnen terecht  in  een  van  de  elf  Exodushuizen,  waar  ze  via  een  woon-  en  werkprogramma  geholpen  worden hun  leven  na  de  gevangenschap  weer  op  te  bouwen.  Ook  is  er  de  mogelijkheid  voor  begeleiding  bij zelfstandig  wonen  en  een  vrijwillig  maatje.   Exodus  kiest  voor  een  structurele  aanpak  met  aandacht  voor  wonen,  werken,  relaties  en  zingeving. Meer  dan  1.600  vrijwilligers  -  veelal  afkomstig  uit  kerkelijke  gemeenten  -  werken  in  de  Exodushuizen, bezoeken  gedetineerden  in  gevangenissen  of  begeleiden  kinderen  bij  een  bezoek  aan  een  ouder  in detentie.  Jaarlijks  ondersteunen  zij  daarmee  4.000  gevangenen,  ex-gevangenen  en  hun  familieleden.   Collecteert  u  mee  om  (ex-)gedetineerden  perspectief  te  bieden  tijdens  of  na  hun  gevangenschap? Met  de  opbrengst  van  de  collecte  steunt  Kerk  in  Actie  het  werk  van  Exodus  en  andere  diaconale projecten  in  Nederland.  Helpt  u  mee?

 

Zondag 25 november 2018

Vandaag collecteren we voor de ondersteuning van het pastoraat van de protestantse kerk

De kern van  pastoraat  is  ‘er  zijn  voor mensen’.   Maar hoe  kun  je als  gemeente  omzien  naar  de mensen  die niet  meer  in de  kerk  komen? Veel  gemeenten  zoeken  naar  nieuwe  vormen  van  pastoraat. Het accent  ligt  steeds  meer  op  pastoraat  buiten het  kerkgebouw  en  op  doelgroepen  zoals  ‘ouders  met jonge  kinderen’.  Steeds  vaker  maakt  men  gebruik  van  sociale media. Met trainingen  en  handreikingen  rust de  Protestantse  Kerk  pastorale  werkers  toe goed  in  te  kunnen spelen op  de  veranderende  situatie.  Op de landelijke Pastorale  Dag  zijn er  inspirerende  workshops om  in de eigen gemeente  mee  aan de slag  te  gaan Met uw bijdrage  aan de  collecte  voor  het  Pastoraat maakt  u  het mogelijk  dat de  vrijwilligers  in het  pastoraat  steeds  nieuwe  vaardigheden  kunnen  leren,  zodat  we als  gemeenten  op een  goede  manier omzien  naar alle mensen  die onze  aandacht  nodig hebben.  Geeft u  ook?

 

Wilt u ook bijdrage aan één van de collecten u kunt uw bijdrage storten op  Bankrekeningnummer: NL58RABO0342813307 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 


UIT DE KERKENRAAD

Op 8 februari 2018 vergaderde de kerkenraad. Naast het vaststellen van de begrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters, bespraken we nieuwe stappen in de samenwerking het samenwerkingsproces met de protestantse gemeente Broek in Waterland. Er wordt een   intentieverklaring opgesteld, die in de kerkenraden zal worden vastgesteld. We willen samen eten in de veertigdagentijd. De kerkenraadsvergadering van 5 april wordt een gezamenlijke vergadering (als dat Broek ook uitkomt). Vanaf de tweede helft van het jaar vergaderen de kerkenraden vier keer per jaar gezamenlijk. We zoeken nog naar de meest geschikte avond daarvoor. De diaconieën komen samen om elkaar te laten zien hoe het ervoor staat en wat de gebruiken zijn. De kerkrentmeesters doen dat ook, net als de ouderlingen.

We gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk kerkblad. Er komen twee gezamenlijke toerustingsavonden voor lectoren en andere sprekers. We willen graag een gezamenlijke startzondag vieren na de zomer. En tenslotte willen we in het najaar een gezamenlijke gemeenteavond organiseren. Mooie plannen om de samenwerking verder te onderzoeken!


UIT DE KERKENRAAD

Op 20 september 2018 vond er een kerkenraadsvergadering plaats; deels samen met de kerkenraad van Broek in Waterland. We bespraken de privacyverklaring waaraan de kerk moet voldoen. Er wordt een cursus voor ambtsdragers georganiseerd. We maken plannen voor een gezamenlijk kerkblad en zoeken steeds verder uit hoe dat gestalte kan krijgen. We staan stil bij de startzondag en de gemeenteavond die we organiseren. Er komt een toerustingsavond voor lectoren. De classis heeft een nieuwe vorm gekregen. De plannen voor de kerk van Uitdam worden steeds duidelijker. Aan de ene kant willen we de kerk meer verhuren, zodat we aan de andere kant er gebruik van kunnen blijven maken. Niet alleen voor de (kinder)vieringen met goede vrijdag, Palmpasen en kerst, en rouw- , doop- en trouwvieren. Maar vooral ook om er vanaf volgend voorjaar elke eerste woensdag van de maand een ontmoeting (morgengebed, wandeling, gesprek) te organiseren. Er moet nog wel wat gebeuren, maar de commissie die deze plannen maakt, heeft er veel zin in.

 


Samengaan

Al jarenlang zijn we in gesprek met de kerkelijke gemeenten van Monnickendam en Broek, en  binnenkort gaan we een belangrijke stap zetten. We koesteren de samenwerking met Monnickendam, en houden dat (voorlopig) zoals het nu is. En we slaan met de Protestantse Gemeente Broek de weg in van samengaan. Op 27 mei 2018 ondertekenen we in een feestelijke dienst de intentieverklaring die u bij deze gemeentebrief aantreft.

Het is een bijzonder proces van naar elkaar toe groeien, steeds meer aan elkaar wennen, onderzoeken wat al samen kán, en kijken wat we juist apart willen houden.

De vergelijking met een huwelijk is in de afgelopen tijd al vaak gemaakt. ‘Verliefd, verloofd, getrouwd’, als aanduiding voor de fases van het proces van samengaan: nadere samenwerking, federatie, fusie. Zo stapsgewijs steeds hechter tot we uiteindelijk één gemeente vormen.

Maar ‘verliefd, verloofd, getrouwd’ is wel typisch iets van onze tijd en onze cultuur. Lang niet overal op de wereld is dit de manier waarop een verbintenis tussen twee mensen tot stand komt. Bij ons gaat dat (tegenwoordig) zo; we trouwen niet met de eerste de beste, we willen iemand die aan al onze eisen voldoet. Belangrijk ook, want je wil het toch het liefst je leven lang uithouden met je partner. Omdat we kritisch zijn, trouwen we tegenwoordig ongeveer tien jaar later dan de generatie van onze ouders dat deed. En helaas redt een groot aantal huwelijken het vervolgens toch niet.

In Bijbelse tijden ging het er heel anders aan toe, als het op trouwen aankwam. In het eerste Bijbelboek lezen we hoe Abraham een vrouw regelt voor zijn zoon Isaak (Genesis 24:59 – 67). Geen kritische voorkeur voor opleidingsniveau of hoe ze eruit ziet (de meisjes waren daar destijds overigens toch allemaal ongeschoold en brunettes), maar gewoon een meisje uit dezelfde stam. Abraham stuurt een knecht om een bruid te zoeken, en die vindt haar heel eenvoudig: gewoon het eerste het beste meisje bij de bron die hem en zijn kamelen te drinken geeft. Het meisje, Rebecca, mag zelf kiezen of ze mee wil met de knecht naar die onbekende bruidegom Isaak. Ze zegt ‘ja’, en gaat mee. Niks geen ‘verliefd, verloofd, getrouwd’. In de Bijbel is een huwelijk vooral functioneel: een zakelijke overeenkomst, een verbond, een rationeel besluit om samen verder te gaan.

Onze gemeenten staan aan het begin van dit proces van samengaan. Dat is spannend want iets nieuws beginnen betekent ook iets achterlaten dat vertrouwd en dierbaar is. Een beetje ongewis is het ook wel. En hoewel we graag met elkaar optrekken is van ‘verliefdheid’ vast niet bij iedereen sprake. Het huwelijk van Isaak en Rebecca is misschien een mooi beeld daarbij. We hoeven niet samen te gaan omdat we zo verschrikkelijk gek zijn op elkaar. We gaan samen omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de toekomst van onze kerken in onze dorpen. Omdat we onze kinderen en kleinkinderen willen laten zien dat we bij elkaar horen als gemeente van Christus. Omdat we onze krachten willen bundelen. Omdat we samen efficiënt en effectief willen functioneren. Omdat het fijn is om met wat meer mensen in de diensten samen te komen.

Isaak krijgt zomaar een huwelijkspartner voorgeschoteld - een meisje dat hij nog nooit eerder heeft gezien. Niks ‘verliefd, verloofd, getrouwd’, een verstandshuwelijk om het voortbestaan van de stam te garanderen. Maar, zo staat er: ‘Hij nam haar tot vrouw, en ging van haar houden’. Blijkbaar kan het ook andersom; eerst getrouwd, en dan pas verliefd.

Ik ben eerlijk gezegd al mijn hart een beetje aan het verliezen aan onze samenwerkingspartner, en ik zie in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering dat we al best gek op elkaar zijn. Maar er kan dus ook nog heel wat gebeuren! Op 27 mei ondertekenen we die intentie, dat verlangen,- startschot voor trouwplannen. Reden voor feest!

ds. Charlotte Kremer 

Zondag 27 mei 2018 Het ondertekenen van de intentieverklaring.


INTENTIEVERKLARING

Wat een feestelijke dienst was het, op 27 mei 2018. Toen ondertekenden de moderamina van de Protestantse Gemeenten Broek in Waterland en Zuiderwoude – Uitdam een intentieverklaring om de onderlinge samenwerking in de komende jaren te intensiveren tot samengaan. We sloten de dienst af met een gezellige, zonovergoten picknick op het erf van de kerk.  Voorzichtig zetten we intussen de eerste stappen: de diakenen hebben samen vergaderd, de kerkrentmeesters ook, de ouderlingen doen dat binnenkort. We maken plannen voor een gezamenlijk kerkblad. We ontdekken hoe in de andere gemeente gewerkt wordt, waar de verschillen zijn, en wat we in elkaar herkennen. En inmiddels kerken we ook al een tijdje twee keer per maand samen, en dat bevalt goed. Vaak hoor ik gemeenteleden na afloop van gezamenlijke diensten opmerken dat het vooral zo fijn zingen is, met z’n allen. Mooi dat we zo elkaar versterken om de lofzang gaande te houden in onze dorpen.


OPROEP!

De intentie is om een  mooi gezamenlijk kerkblad te gaan maken voor de kerken van Uitdam, Zuiderwoude en Broek in Waterland. Hierbij hoort een nieuwe vormgeving en een nieuwe naam. Heeft u een goed idee, geeft u dit dan even door aan : rgortworst@outlook.com

 


DE KERK ALS TROUWLOCATIE

Het wordt in 2017 mogelijk om naast het kerkelijk huwelijk, de kerk van Zuiderwoude te huren als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk.

De gemeenteambtenaar wordt door het bruidspaar zelf geregeld. Informatie kan ingewonnen worden bij riadeoude@hetnet.nl