De eerste echte christelijke hosting provider

Voor wie zoeken

Voor wie zoeken in de stilte
naar een vuur voor hart en handen,

voor wie zingen op Gods adem
van de hoop die niet wil doven,

voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen,

voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven:

met vrede gegroet
en gezegend met licht!

(Liedboek, 430
Zingen en bidden in huis en kerk)

 


MEDEDELINGEN VAN DE KERKRENTMEESTERS

KERKBALANS 2018

Kerkbalans 2018 wordt gehouden van 20 januari t/m 3 februari.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker "ieder voor zich" lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig.   

 

ANBI STATUS

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zowel het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen hebben voldaan aan de voorwaarden om vanaf 2016 in aanmerking te komen voor de ANBI status. Hierdoor blijft het ook in 2017 mogelijk om giften aan de kerk als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting op te geven. Een ANBI is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De ANBI gegevens kunt u vinden op onze website onder de rubriek ANBI. 

BELASTINGAFTREK KERKBALANS

 

Met Actie Kerkbalans vragen de plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud van de kerkgebouwen maar ook voor de pastorale zorg en de plaatselijke kerkelijke projecten en activiteiten.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw belastbaar inkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het belastbaar inkomen aftrekbaar.

Een zogenoemde periodieke gift is volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Veel actieve kerkleden geven ieder jaar een vast bedrag. Door die gift voor minimaal 5 jaar vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met de kerk, komt u voor volledige aftrek in aanmerking. De verplichting vervalt bij uw overlijden of (indien van toepassing) uw partner. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met Ed Honingh, telefoon 020-4033243.

Behalve de leden worden ook de niet-leden (vrienden van de kerk) deze maand via een brief om een bijdrage gevraagd. Ook hun steun is voor ons onmisbaar.

 

Het werk van de kerk in Zuiderwoude en Uitdam is het steunen waard.

 

Uw bijdrage is hartelijke welkom op bankrek. NL31RABO0310703301 t.n.v. Protestantse  Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 

 

De Kerkrentmeesters

 


 

KERKBALANS 2018

RESULTAAT KERKBALANS 

De actie kerkbalans is dit jaar weer goed verlopen.

Er werden van de (doop)leden van onze gemeente 43 strookjes ontvangen met een totaalbedrag  aan toezeggingen van €  12.085,00

In vergelijking met vorig jaar een stijging van €  1.050,00

Uiteindelijk kwam de opbrengst van Kerkbalans 2017 door extra giften uit op €  14.185,00

Wij willen alle toezeggers voor 2018 hierbij heel hartelijk bedanken.

De kerkrentmeesters van Zuiderwoude-Uitdam

 

 


Diaconiecollecten maart 2018

Zondag 4 maart

Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.  Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. 

Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!

 

 

 

 

Wilt u bijdragen aan één van de projecten maak dan een gift over op rek. NL58RABO0342813307 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 


 

BIJBELVERHALEN BUITEN DE KERK

 

Elke zondagochtend worden in de kerk de verhalen uit de Bijbel gelezen. Maar die verhalen zijn ook waar je ze niet meteen verwacht: in een reclame van Vistaprint, in een liedje van Iron Maiden, in de Star Wars films en in de boeken van Harry Potter.

Maar… als je geen Bijbelverhalen kent, kun je ze natuurlijk ook niet herkennen. Daarom organiseren we twee avonden ‘Bijbelverhalen voor Dummies’. Niet om naar de geloofswaarde van die oude verhalen te kijken (dat doen we al op zondagmorgen) maar om te zien welke culturele rol ze spelen in onze tijd, waar je ze tegenkomt, en wat we vinden van de thema’s die ze aansnijden.

Omdat iedereen het altijd druk heeft, combineren we het met een makkelijke maaltijd. Gezellig, en eten moet je toch! En zo houdt iedereen nog een stukje avond over voor andere dingen. 

Zondag 8 april en zondag 29 april van 18:00 tot 20:00 uur, voor alle jongeren van het voortgezet onderwijs, in de pastorie (dorpsstraat 2, Zuiderwoude). Meld je even aan, zodat we weten voor hoeveel mensen er gekookt mag worden. 

ds. Charlotte Kremer. charlottekremer@hetnet.nl

06 277 46 328

 

 


MAALTIJD IN DE KERK

Op woensdagavond 21 maart delen we vanwege de veertigdagentijd samen een ‘sobere’ maaltijd in de kerk van Zuiderwoude. Vanaf 18.00 uur is iedereen van harte welkom, om 18.30 uur gaan we aan tafel. Om 19.30 uur sluiten we de avond af met een korte vesper. Alleen de vesper bezoeken of alleen komen eten kan natuurlijk ook. Aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden, er zal een bus staan voor een vrijwillige bijdrage. Meld je even aan als je mee wilt eten bij Adrie Honingh (edenadrie@hetnet.nl of 4033243).


PALMPASEN

Op zaterdag 24 maart (Uitdam) en palmzondag 25 maart (Zuiderwoude) gaan we  van 16.30  tot 17.30 uur  palmpaasstokken versieren in de kerk.

Alle kinderen, hun (groot)ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Wij zorgen dat de stokken er zijn, en alles wat je nodig hebt om hem te versieren: een broodhaantje voor erop en gekleurd papier en wat lekkers voor eraan.

We zingen samen liedjes en we luisteren en kijken naar wat eigenlijk de verhalen zijn die bij die stok en de versieringen horen.  Als de stokken klaar zijn, dan eten we met z’n allen in de kerk! Laat even weten dat je ook mee eet, dan houden we rekening met de boodschappen. 

Iedereen is welkom om 16.30 uur. Je (groot)ouders mogen blijven, maar ze mogen ook om 17.30 uur voor het eten terugkomen. De toegang is gratis, als je wil mag je een bijdrage in de bus stoppen. 

 


EDUKANS SCHOENMAATJES

De actie met de schoenendozen is zeer geslaagd ! We hebben samen met de kinderen van de Overhaal precies 80 dozen gevuld.

Stuk voor stuk prachtig versierd en allen origineel en goed gevuld. Heel indrukwekkend en feestelijk om al die dozen bij elkaar te zien. Ze zijn 5 december bij het distributiecentrum in Hoofddorp ingeleverd. Hier reden auto's af en aan met nog meer schoenendozen. Vanuit Hoofddorp worden de dozen verscheept naar de verschillende derde wereld landen en worden ze verdeeld onder kinderen die het moeilijk hebben. Een mooie daad van (veelal) kinderen voor kinderen.

Wat ons betreft doen we het volgend jaar weer.

Veel dank vanuit de Diaconie. 


UIT DE KERKENRAAD

Op 8 februari vergaderde de kerkenraad. Naast het vaststellen van de begrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters, bespraken we nieuwe stappen in de samenwerking het samenwerkingsproces met de protestantse gemeente Broek in Waterland. Er wordt een   intentieverklaring opgesteld, die in de kerkenraden zal worden vastgesteld. We willen samen eten in de veertigdagentijd. De kerkenraadsvergadering van 5 april wordt een gezamenlijke vergadering (als dat Broek ook uitkomt). Vanaf de tweede helft van het jaar vergaderen de kerkenraden vier keer per jaar gezamenlijk. We zoeken nog naar de meest geschikte avond daarvoor. De diaconieën komen samen om elkaar te laten zien hoe het ervoor staat en wat de gebruiken zijn. De kerkrentmeesters doen dat ook, net als de ouderlingen.

We gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk kerkblad. Er komen twee gezamenlijke toerustingsavonden voor lectoren en andere sprekers. We willen graag een gezamenlijke startzondag vieren na de zomer. En tenslotte willen we in het najaar een gezamenlijke gemeenteavond organiseren. Mooie plannen om de samenwerking verder te onderzoeken! 

 


ANTEPENDIA

In de kerk hebben de verschillende liturgische periodes een verschillende kleur. Op feestdagen is die kleur wit (de puurheid en zuiverheid en het licht), tijdens de advents- en veertigdagentijd is de kleur paars (de kleur van inkeer), rood wordt gebruikt als kleur van liefde, passie en vuur – voor gebeurtenissen waarbij de Heilige Geest een rol speelt:  Pinksteren, en wanneer er ambtsdragers bevestigd worden of kinderen gedoopt. En op de overige zondagen is de kleur groen (hoop, groei en toekomst). Aan de stola die ik draag, kun je zien welke tijd van het jaar het is.

Op woensdag 6 juni komt Anne-Marie van der Wilt op bezoek (http://www.zin-in-kleur.com/). Zij is theologe en kunstenaar, en gaat antependia maken voor de kerk van Zuiderwoude. Antependia zijn liturgische kleden die over de tafel gelegd kunnen worden, in de kleur van het kerkelijk jaar. Er kunnen ook symbolen op worden gemaakt. Anne-Marie gaat met ons in gesprek om samen na te denken over de vormen die bij onze gemeente passen. De middag begint om 14:00 uur in de kerk van Zuiderwoude. Iedereen is daarbij van harte welkom!     

 


 

SAMEN AAN DE DIS

1 keer in de maand eten ouderen in het dorpshuis

Het is fijn om samen te eten en elkaar te ontmoeten.

We beginnen om vijf uur met een drankje gevolgd door een drie gangen menu en een kopje koffie na afloop. De kosten zijn € 10,00

Data voor de eerste helft van dit jaar zijn 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april en 8 mei.

Wilt u ook een keer mee-eten?

Inlichtingen en opgeven bij Adrie Honingh 4033243 of Tiny Verhoef 4033180.

 


 

DE KERK ALS TROUWLOCATIE

Het wordt in 2017 mogelijk om naast het kerkelijk huwelijk, de kerk van Zuiderwoude te huren als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk.

De gemeenteambtenaar wordt door het bruidspaar zelf geregeld. Informatie kan ingewonnen worden bij riadeoude@hetnet.nl