De eerste echte christelijke hosting provider

 

LITURGISCHE KLEDEN VOOR DE KERK VAN ZUIDERWOUDE

Op zondag 17 maart 2019 worden de liturgische kleden in gebruik genomen.

Dit gebeurt in de kerk van Zuiderwoude in de kerkdienst die om 10.00 uur begint en waarin de maakster en kunstenaar ds. Anne-Marie van der Wilt voor gaat. Een feestelijke dienst waarin uitleg gegeven wordt over de liturgische kleuren van het liturgische jaar.  

 

De voorbereidingsgroep heeft onder leiding van Anne-Marie gezocht naar symbolen die bij de Protestantse Gemeente van Zuiderwoude-Uitdam passen. Zo zijn er vier prachtige kleden ontworpen en gemaakt.

 

Anne-Marie van der Wilt is theoloog en beeldend kunstenaar. Ze heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst en kleuren binnen de kerk.

“Boeiend vind ik het om te zien welke rol kunst kan hebben in het beter verstaan van bijbel en traditie, liturgie en liturgisch jaar. Mijns inziens is het nodig dat er in onze moderne samenleving meer dan ooit een vertaalslag gemaakt wordt tussen bijbel, traditie, liturgie, liturgisch jaar en het dagelijks leven."

 

Liturgische kleden, ook wel Antependia of Paramenten genoemd geven de liturgische periodes in verschillende kleuren aan in de kerk.

Op feestdagen is die kleur wit (de puurheid en zuiverheid en het licht), tijdens de advents- en veertigdagentijd is de kleur paars (de kleur van inkeer), rood wordt gebruikt als kleur van liefde, passie en vuur – voor gebeurtenissen waarbij de Heilige Geest een rol speelt:  Pinksteren, en wanneer er ambtsdragers bevestigd worden of kinderen gedoopt. Op de overige zondagen is de kleur groen (hoop, groei en toekomst). 


 


Diaconie collecten januari 2019

6 januari 2019

Vandaag is de collecte voor de Nassaukerk in Amsterdam. In onze tegenwoordig snelle maatschappij is er vaak geen tijd, rust of aandacht voor anderen die lijden en het moeilijk hebben. De Nassaukerk biedt hiervoor ruimte, ongeacht wie je bent. De Nassaukerk is een open, levendige, hartelijke en op de buurt gerichte geloofsgemeenschap. Echt iedereen is hier welkom ongeacht geloof, achtergrond, opleiding, leeftijd, of geaardheid. Teksten uit de Bijbel - hoe weerbarstig soms ook - zijn voor de Nassaukerk een bron van inspiratie. Belangrijk voor de Nassaukerk is het creëren van een plek waar iedereen welkom is, ondersteuning bieden aan ouders bij vragen over opvoeding en geloofsopvoeding en de opbouw van een gemeenschap waar vooral ook jongeren zich thuis voelen. Ook wil de Nassaukerk graag ingang bieden in kunst, net als geloof geeft dit uitdrukking aan iets wat groter is dan wijzelf en het geeft verbeeldingskracht. Van harte aanbevolen.

 


 

20 januari 2019

Vandaag is de collecte voor de Regenboog. De Regenboog is een organisatie van vrijwilligers in Amsterdam die zich inzet voor daklozen, drugs en alcoholverslaafden en mensen met psychiatrische problemen. De Regenboog heeft inloophuizen waar deze mensen terecht kunnen en er zijn vrijwilligers die sociale ondersteuning bieden door deze mensen te begeleiden. Het is zeer de moeite waard. De vrijwilligers die vaak uit een beter milieu komen gaan een persoonlijke band aan met bijvoorbeeld een dakloze. Degene komt hierdoor vaak uit zijn sociale isolement, krijgt weer wat zelfvertrouwen en durft daardoor ook weer wat stappen te ondernemen. En tegelijkertijd komen twee werelden bij elkaar. Met deze collecte helpt u dus ook aan de verbroedering tussen arm en rijk.


  

27 januari 2019

Vandaag is de collecte voor de Oudezijds 100 in Amsterdam. Oudezijds 100 vangt mensen op, leeft met hen samen en helpt hen om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren en leven.

Tevens verlenen ze medische en psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan onverzekerde, daklozen en asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo naar vermogen bij in de onkosten. U kunt helpen door gebed en financiële ondersteuning.

 


 Wilt u ook bijdrage aan de collecte? Het rekening nummen van de diaconie is NL58RABO0342813307 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 


 

GEZAMENLIJKE GESPREKSGROEP

In het nieuwe jaar starten we met een gezamenlijke gespreksgroep aan de hand van Bijbelverhalen. We vragen de deelnemers om een Bijbelverhaal mee te brengen: een verhaal dat hen erg aanspreekt en inspireert, óf juist een weerbarstig verhaal waar je niet zo makkelijk mee uit de voeten kan. Aan de hand van die verhalen gaan we in gesprek. Ds. Martien Pettinga en ds. Charlotte Kremer leiden de avonden. We beginnen op dinsdagavond 8 januari om 20:15 in de pastorie van Zuiderwoude. Aanmelden kan bij de predikanten. 
charlottekremer@hetnet.nl


  

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk


Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker "ieder voor zich" lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig.   


 ANBI STATUS

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zowel het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen hebben voldaan aan de voorwaarden om vanaf 2016 in aanmerking te komen voor de ANBI status. Hierdoor blijft het ook in 2017 mogelijk om giften aan de kerk als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting op te geven. Een ANBI is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De ANBI gegevens kunt u vinden op onze website onder de rubriek ANBI. 


 BELASTINGAFTREK KERKBALANS

 

Met Actie Kerkbalans vragen de plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud van de kerkgebouwen maar ook voor de pastorale zorg en de plaatselijke kerkelijke projecten en activiteiten.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw belastbaar inkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het belastbaar inkomen aftrekbaar.

Een zogenoemde periodieke gift is volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Veel actieve kerkleden geven ieder jaar een vast bedrag. Door die gift voor minimaal 5 jaar vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met de kerk, komt u voor volledige aftrek in aanmerking. De verplichting vervalt bij uw overlijden of (indien van toepassing) uw partner. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met Ed Honingh, telefoon 020-4033243.

Behalve de leden worden ook de niet-leden (vrienden van de kerk) deze maand via een brief om een bijdrage gevraagd. Ook hun steun is voor ons onmisbaar.

 

Het werk van de kerk in Zuiderwoude en Uitdam is het steunen waard.

 

Uw bijdrage is hartelijke welkom op bankrek. NL31RABO0310703301 t.n.v. Protestantse  Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 

 

De Kerkrentmeesters

 


LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Onze cultuur kent veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze vieringen. Symbolen roepen emotie op omdat ze duidelijk de essentie van het thema verbeelden en zo de diepere betekenis overbrengen aan de aanwezigen.

Met symbolisch schikken is het belangrijk een keuze te maken uit de variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen, enz.,  alles passend bij het thema, om de zeggingskracht te vergroten. Het is goed de ‘kunst van het weglaten’ toe te passen om alleen dát tot uitdrukking te brengen wat de kern van het thema is.

In de gemeente van Broek in Waterland is al een groep die zich daar mee bezig houdt. Vanuit onze gemeente vinden we het ook een mooi idee om daar aan mee te doen. Samen met de groep uit Broek in Waterland willen we graag in de 40-dagen tijd voor Pasen een bloemstuk maken. Wie vanuit de dorpen vindt het leuk om daar aan mee te doen?

De 1e bijeenkomst is op 26 februari om 20.00 u. in Broek in Waterland

Opgeven bij Ria de Oude.

riadeoude@hetnet.nl of 06-20266698.

 


WINTERWANDELING

ZATERDAG 26 JANUARI 2019.

De wandeling wordt voor de 18e keer georganiseerd. Deze keer wandelen we door Amsterdam-Noord. We vertrekken om 13.30 uur bij de kerk van Zuiderwoude en parkeren de auto bij McDonald aan de IJdoornlaan. Te bereiken via de Ring Amsterdam afslag Kadoelen/Landsmeer. We maken een rondwandeling van ca. 6 km. met onderweg een koffiestop.

Om 17.00 uur een uitgebreide erwtensoepmaaltijd in de kerk. Ook als u niet meewandelt bent u van harte uitgenodigd om erwtensoep te komen eten.  Kosten €  9,00

Opgeven uiterlijk 21 januari bij Ed en Adrie Honingh, tel. 020-4033243 of edenadrie@hetnet.nl

 


UIT DE KERKENRAAD

Op 8 februari 2018 vergaderde de kerkenraad. Naast het vaststellen van de begrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters, bespraken we nieuwe stappen in de samenwerking het samenwerkingsproces met de protestantse gemeente Broek in Waterland. Er wordt een   intentieverklaring opgesteld, die in de kerkenraden zal worden vastgesteld. We willen samen eten in de veertigdagentijd. De kerkenraadsvergadering van 5 april wordt een gezamenlijke vergadering (als dat Broek ook uitkomt). Vanaf de tweede helft van het jaar vergaderen de kerkenraden vier keer per jaar gezamenlijk. We zoeken nog naar de meest geschikte avond daarvoor. De diaconieën komen samen om elkaar te laten zien hoe het ervoor staat en wat de gebruiken zijn. De kerkrentmeesters doen dat ook, net als de ouderlingen.

We gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk kerkblad. Er komen twee gezamenlijke toerustingsavonden voor lectoren en andere sprekers. We willen graag een gezamenlijke startzondag vieren na de zomer. En tenslotte willen we in het najaar een gezamenlijke gemeenteavond organiseren. Mooie plannen om de samenwerking verder te onderzoeken!


UIT DE KERKENRAAD

Op 20 september 2018 vond er een kerkenraadsvergadering plaats; deels samen met de kerkenraad van Broek in Waterland. We bespraken de privacyverklaring waaraan de kerk moet voldoen. Er wordt een cursus voor ambtsdragers georganiseerd. We maken plannen voor een gezamenlijk kerkblad en zoeken steeds verder uit hoe dat gestalte kan krijgen. We staan stil bij de startzondag en de gemeenteavond die we organiseren. Er komt een toerustingsavond voor lectoren. De classis heeft een nieuwe vorm gekregen. De plannen voor de kerk van Uitdam worden steeds duidelijker. Aan de ene kant willen we de kerk meer verhuren, zodat we aan de andere kant er gebruik van kunnen blijven maken. Niet alleen voor de (kinder)vieringen met goede vrijdag, Palmpasen en kerst, en rouw- , doop- en trouwvieren. Maar vooral ook om er vanaf volgend voorjaar elke eerste woensdag van de maand een ontmoeting (morgengebed, wandeling, gesprek) te organiseren. Er moet nog wel wat gebeuren, maar de commissie die deze plannen maakt, heeft er veel zin in.

 


Samengaan

Al jarenlang zijn we in gesprek met de kerkelijke gemeenten van Monnickendam en Broek, en  binnenkort gaan we een belangrijke stap zetten. We koesteren de samenwerking met Monnickendam, en houden dat (voorlopig) zoals het nu is. En we slaan met de Protestantse Gemeente Broek de weg in van samengaan. Op 27 mei 2018 ondertekenen we in een feestelijke dienst de intentieverklaring die u bij deze gemeentebrief aantreft.

Het is een bijzonder proces van naar elkaar toe groeien, steeds meer aan elkaar wennen, onderzoeken wat al samen kán, en kijken wat we juist apart willen houden.

De vergelijking met een huwelijk is in de afgelopen tijd al vaak gemaakt. ‘Verliefd, verloofd, getrouwd’, als aanduiding voor de fases van het proces van samengaan: nadere samenwerking, federatie, fusie. Zo stapsgewijs steeds hechter tot we uiteindelijk één gemeente vormen.

Maar ‘verliefd, verloofd, getrouwd’ is wel typisch iets van onze tijd en onze cultuur. Lang niet overal op de wereld is dit de manier waarop een verbintenis tussen twee mensen tot stand komt. Bij ons gaat dat (tegenwoordig) zo; we trouwen niet met de eerste de beste, we willen iemand die aan al onze eisen voldoet. Belangrijk ook, want je wil het toch het liefst je leven lang uithouden met je partner. Omdat we kritisch zijn, trouwen we tegenwoordig ongeveer tien jaar later dan de generatie van onze ouders dat deed. En helaas redt een groot aantal huwelijken het vervolgens toch niet.

In Bijbelse tijden ging het er heel anders aan toe, als het op trouwen aankwam. In het eerste Bijbelboek lezen we hoe Abraham een vrouw regelt voor zijn zoon Isaak (Genesis 24:59 – 67). Geen kritische voorkeur voor opleidingsniveau of hoe ze eruit ziet (de meisjes waren daar destijds overigens toch allemaal ongeschoold en brunettes), maar gewoon een meisje uit dezelfde stam. Abraham stuurt een knecht om een bruid te zoeken, en die vindt haar heel eenvoudig: gewoon het eerste het beste meisje bij de bron die hem en zijn kamelen te drinken geeft. Het meisje, Rebecca, mag zelf kiezen of ze mee wil met de knecht naar die onbekende bruidegom Isaak. Ze zegt ‘ja’, en gaat mee. Niks geen ‘verliefd, verloofd, getrouwd’. In de Bijbel is een huwelijk vooral functioneel: een zakelijke overeenkomst, een verbond, een rationeel besluit om samen verder te gaan.

Onze gemeenten staan aan het begin van dit proces van samengaan. Dat is spannend want iets nieuws beginnen betekent ook iets achterlaten dat vertrouwd en dierbaar is. Een beetje ongewis is het ook wel. En hoewel we graag met elkaar optrekken is van ‘verliefdheid’ vast niet bij iedereen sprake. Het huwelijk van Isaak en Rebecca is misschien een mooi beeld daarbij. We hoeven niet samen te gaan omdat we zo verschrikkelijk gek zijn op elkaar. We gaan samen omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de toekomst van onze kerken in onze dorpen. Omdat we onze kinderen en kleinkinderen willen laten zien dat we bij elkaar horen als gemeente van Christus. Omdat we onze krachten willen bundelen. Omdat we samen efficiënt en effectief willen functioneren. Omdat het fijn is om met wat meer mensen in de diensten samen te komen.

Isaak krijgt zomaar een huwelijkspartner voorgeschoteld - een meisje dat hij nog nooit eerder heeft gezien. Niks ‘verliefd, verloofd, getrouwd’, een verstandshuwelijk om het voortbestaan van de stam te garanderen. Maar, zo staat er: ‘Hij nam haar tot vrouw, en ging van haar houden’. Blijkbaar kan het ook andersom; eerst getrouwd, en dan pas verliefd.

Ik ben eerlijk gezegd al mijn hart een beetje aan het verliezen aan onze samenwerkingspartner, en ik zie in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering dat we al best gek op elkaar zijn. Maar er kan dus ook nog heel wat gebeuren! Op 27 mei ondertekenen we die intentie, dat verlangen,- startschot voor trouwplannen. Reden voor feest!

ds. Charlotte Kremer 

Zondag 27 mei 2018 Het ondertekenen van de intentieverklaring.


INTENTIEVERKLARING

Wat een feestelijke dienst was het, op 27 mei 2018. Toen ondertekenden de moderamina van de Protestantse Gemeenten Broek in Waterland en Zuiderwoude – Uitdam een intentieverklaring om de onderlinge samenwerking in de komende jaren te intensiveren tot samengaan. We sloten de dienst af met een gezellige, zonovergoten picknick op het erf van de kerk.  Voorzichtig zetten we intussen de eerste stappen: de diakenen hebben samen vergaderd, de kerkrentmeesters ook, de ouderlingen doen dat binnenkort. We maken plannen voor een gezamenlijk kerkblad. We ontdekken hoe in de andere gemeente gewerkt wordt, waar de verschillen zijn, en wat we in elkaar herkennen. En inmiddels kerken we ook al een tijdje twee keer per maand samen, en dat bevalt goed. Vaak hoor ik gemeenteleden na afloop van gezamenlijke diensten opmerken dat het vooral zo fijn zingen is, met z’n allen. Mooi dat we zo elkaar versterken om de lofzang gaande te houden in onze dorpen.


OPROEP!

De intentie is om een  mooi gezamenlijk kerkblad te gaan maken voor de kerken van Uitdam, Zuiderwoude en Broek in Waterland. Hierbij hoort een nieuwe vormgeving en een nieuwe naam. Heeft u een goed idee, geeft u dit dan even door aan : rgortworst@outlook.com

 


DE KERK ALS TROUWLOCATIE

Het wordt in 2017 mogelijk om naast het kerkelijk huwelijk, de kerk van Zuiderwoude te huren als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk.

De gemeenteambtenaar wordt door het bruidspaar zelf geregeld. Informatie kan ingewonnen worden bij riadeoude@hetnet.nl