De eerste echte christelijke hosting provider

Breng de vrede

in de hoofden,

in de harten

van de mensen

 

die de grenzen

niet meer kennen

en het land

met voeten treden.

 

Waar de redeloze geest,

waar de macht

van kwade krachten

mensen

over grenzen jaagt

 

en de aarde

naar de hemel klaagt.

Breng de vrede.

                     Job de Bruijn


De veertigdagentijd

De veertigdagentijd is oefentijd
is wakker worden na winterslaap
en je opengeeuwen
uit de beslotenheid van elk-voor-zich.
Is je ogen opentrekken
voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf
en in de wereld om je heen,
en zicht krijgen op het grote Licht
dat doorbreekt aan de horizon.
Is in voorjaarsstilte
je eigen grond omspitten
en klaarmaken voor een nieuwe lente,
en het zaad van vrede en menswaardigheid
ontkiemen laten in je hart.
Vastentijd is trainingstijd:
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid met God en mensen;
vingeroefening in solidariteit.
Dat en zoveel meer is deze tijd:
de grote opwarming om te herleven.


Carlos Desoete

 


Kerkdiensten

Met ingang van zondag 30 januari komen we als gemeente weer bijelkaar om de diensten gezamenlijk te vieren. 

Meer gegevens over de diensten vindt u onder de rubriek Kerkdiensten.


Overdenking

Pasen ‘schuurt’ ieder jaar wel. Maar dit jaar nog meer dan anders. We vieren het feest van de opstanding, van leven uit de dood, van nieuwe toekomst. En dat past in ons deel van de wereld zo prachtig bij het doorbreken van de lente met bloesem aan de bomen en bloemen uit de grond. Maar haaks op dit feestelijke gevoel staat de oorlog in de Oekraïne.

Die oorlog is dichtbij. Letterlijk, want een stad als Lviv is maar 1500 kilometer van Waterland. Maar ook omdat we de beelden de hele dag door zien in de krant, op televisie en via internet. De beelden van bommen op steden. De beelden van vluchtende mensen. Van de kraamkliniek in Marioepol. Van kinderen in schuilkelders. En dichtbij, omdat er inmiddels meer dan vijftig vluchtelingen een veilig onderkomen hebben gevonden in onze dorpen. Ineens hebben de slachtoffers namen en gezichten en persoonlijke verhalen. In onze eigen straat.

Verhalen van dood en vernietiging, rakelings dichtbij. En dan vieren wij dat verhaal van Leven en toekomst. Je zou kunnen zeggen: ‘Er valt niets te vieren’. Zolang er mensen te lijden hebben in zulke vreselijke omstandigheden kun je toch niet vieren dat er nieuw leven is? Er bestaat toch geen Pasen in bezette steden waar aan alles te kort is? Je kunt toch geen opstanding vieren als soldaten en burgers sterven om hun land te verdedigen? Je verheugen over een nieuwe toekomst wanneer je je man, je zoon, je vader, je broer hebt achtergelaten en je niet weet of je hem weer zult zien?

We vergeten gemakkelijk dat de Bijbel niet geschreven is voor mensen bij wie alles meezit. De doelgroep is niet, wie in welvaart en comfort zijn dagen doorbrengt. De Bijbel richt de blik voortdurend op mensen in nood. Die oude teksten staan altijd weer aan de kant van de verliezers. Het verhaal van Pasen is niet per sé een verhaal voor wie stevig op zijn benen staat. Het is juist een verhaal voor wie onderuitgegaan is, niet zelf kan opkrabbelen, niet meer overeind kan komen. Bij uitstek bevestigt het Paasverhaal dat het leven zo nooit bedoeld is. Dat niemand in het donker zou moeten leven en we alles op alles moeten zetten om elk kwetsbaar mens in het licht te zetten. Dat het leven er is om in verbondenheid met anderen, in vrede en veiligheid voluit geleefd te worden, zonder enige terughoudendheid, zoals de lente onstuitbaar doorbreekt tegen alles in.

Van dat nieuwe leven zien we tekenen. Juist tegen die inktzwarte achtergrond van de oorlogsrealiteit steken ze helder af. De Poolse kinderwagens op het station. De hartverwarmende inzet van vrijwilligers bij grensposten. De inzamelingsacties. De gastgezinnen die hun (tuin)huizen wagenwijd openzetten.

Ja, het schuurt. Maar juist in zulke omstandigheden hebben we het verhaal van Pasen nog meer dan anders nodig. Laten we dat vieren. Gezegend Paasfeest!

ds. Charlotte Kremer

 


Bij de tijd van het kerkelijk jaar

We bevinden ons in de Paascyclus, die 63 dagen voor Pasen is begonnen en eindigt 50 dagen na Pasen, op Pinksteren. Na de veertigdagentijd wordt het Pasen. Op witte Donderdag vieren we de uittocht uit Egypte, lezen we over de voetwassing en de instelling van het avondmaal dat we met elkaar vieren. We zingen na veertig dagen weer een glorialied en de kleur is voor even alvast stralend wit. Aan het eind van de viering lezen we hoe Jezus zich terugtrekt in de woestijn en wordt de kerk leeggemaakt: het antependium (dat is het prachtige kleed aan de voorkant van de tafel, die voorin de kerk staat), de stola, het avondmaalsstel, alles wat op de tafel staat halen we weg en de kaarsen gaan uit. Er wordt geen zegen uitgesproken, want wie wil kan nog even blijven om te waken en te bidden, en de dienst vormt één geheel met de viering op Goede Vrijdag. Dan lezen we het lijdensverhaal van Christus, klinkt het beklag Gods en dooft ook de Paaskaars. Op Paasmorgen ontsteken we de nieuwe Paaskaars en vieren we de opstanding. Na Pasen vieren we de Paastijd, acht zondagen lang tot het Hemelvaart is geweest en Pinksteren wordt.

 


Palmpaasstokken

Met alle kinderen gaan we dit jaar weer Palmpaasstokken maken! We komen om 16:30 uur in de kerk bij elkaar, luisteren naar een kort verhaal en zingen een liedje. En dan gaan we de stokken versieren met gekleurd lint, met allerlei snoepjes en chips en natuurlijk met een broodhaantje er bovenop! Wij zorgen dat de stokken er zijn, en alles wat je nodig hebt om hem mooi te maken. Als de stokken klaar zijn, dan eten we met z’n allen in de kerk! Als je even laat weten of je mee eet, dan kunnen we rekening houden met de boodschappen. Iedereen is welkom om 16.30 uur. Rond 17.30 uur eten we met elkaar een kopje soep en een broodje. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage mag in de bus.

Van harte welkom op vrijdag 8 april in Uitdam, zaterdag 9 april in Broek en zondag 10 april in Zuiderwoude. Meer informatie (en opgeven voor het eten) bij: ds. Charlotte Kremer

(06 27746328, charlottekremer@hetnet.nl)


Veertigdagenvespers

Ook dit jaar weer vieren we alle woensdagen in de veertigdagentijd gezamenlijke oecumenische vespers. Thema dit jaar is: ‘Wandelen met God, een pelgrimage naar Pasen’. Elke vesper begint om 19.00 uur. De voorgangers zijn: pastor Henk Bak, ds. Charlotte Kremer en ds. Alexander Noorddijk. Gerda Zandstra speelt piano. De eerste vesper op Aswoensdag 2 maart vieren we in de Nicolaas en Antoniuskerk. De vespers van 9, 16, 23 en 30 maart en van 6 en 13 april in de Doopsgezinde Vermaning in Monnickendam.


Gespreksgroep

De gesprekskring op de eerste dinsdag van de maand neemt een pauze tot na de zomer, om dan een mooie doorstart te maken in een nieuwe vorm. Hou het kerkblad van september goed in de gaten!


Koffieochtenden

We zijn weer begonnen met de wekelijkse koffieochtenden in de kerk van Zuiderwoude. Van 10:00 tot 11:30 (ongeveer) is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. We hopen dat we ook onze nieuwe Oekraïense dorpsgenoten daar zullen tegenkomen. 

De buurtbus vertrekt om 10:15 uur van de Eilandweg in Broek in Waterland, en zet u voor de deur van de kerk af. Maar ook wie niet met de bus komt, is natuurlijk van harte welkom.


Paasontbijt

Op eerste Paasdag, zondag 17 april willen wij, voorafgaande aan de dienst in Broek in Waterland, met elkaar ontbijten. Om 8.30 uur gaan wij in aan tafel voor het Paasontbijt, een goed idee om daarbij te zijn!

Iedereen is welkom, van jong tot oud. Ook als je geen lid van de kerk bent, kun je toch komen en daarna eventueel de feestelijke Paasdienst bijwonen.

Geef je nu vast op bij Adrie Honingh (020-4033243), Annie de Ruiter (020-4031635) of via de intekenlijst in de kerk.


Actie kerkbalans 2022     

15 t/m 29 januari

Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee aan de Actie Kerkbalans. Het thema dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De opbrengst komt zoals altijd geheel ten goede aan de eigen gemeente.

In de actieperiode wordt aan de lidmaten en doopleden van onze gemeente een envelop met informatie uitgereikt. Het betreffende antwoordstrookje wordt daarna weer opgehaald. U kunt dat ook inleveren bij de coördinatoren Hilda Huiberts, Burg. Peereboomweg 3, Broek in Waterland en Ed Honingh, Dorpsstraat 29, Zuiderwoude.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de RK kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke
kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente.
De kerken krijgen geen subsidie. De lasten moeten door de kerkleden zelf worden opgebracht
zoals het salaris van de predikant, diverse activiteiten maar ook missionaire en maatschappelijke projecten.


Voor meer informatie kunt u terecht bij de kerkrentmeesters:
Ed Honingh (020 4033243) en Hilda Huiberts (020 4033608).


Voedselbank

Inzameling op zaterdag 23 april 2022. Van 11.00 tot 13.00 uur in de kerk van Broek in Waterland. Van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk van Zuiderwoude. Natuurlijk houden wij rekening met de coronamaatregelen.

Wat kunt u meenemen? Houdbare en verpakte artikelen zijn heel erg welkom! U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blikken vlees of vis, potten groente. Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook douchespullen en tandpasta. De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedselbank rekenen weer op u!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!

Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift, dat kan op rekening van: Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608.

De Diaconie van de Protestante Gemeente Broek in Waterland-Zuiderwoude-Uitdam en de Raad van Kerken Broek in Waterland


Fusieproces

Het fusieproces is afgerond. Na jaren van contacten, gesprekken en gemeenteavonden is de akte van samenvoeging op 29 oktober 2021 bij de notaris gepasseerd.

De nieuwe gemeente die is ontstaan is PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDERWOUDE-UITDAM-BROEK IN WATERLAND.

We mogen er bijzonder trots op zijn dat het gelukt is binnen de termijn die we voor ogen hadden.

Officieel zijn we nu één gemeente. Voor velen van ons verandert er eigenlijk niets. De kerkdiensten vieren we immers al een tijdje samen, er staat alleen een iets andere naam op de liturgie. Achter de schermen moet er nog wel het één en ander gebeuren: naamswijzigingen van de bankrekeningen bijvoorbeeld. We willen een nieuw logo en een mooie nieuwe gezamenlijke website. Daar wordt nog verder aan gewerkt.


Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie voor kwetsbare kinderen in Griekenland

Van 22 t/m 27 november 2021 werd deze collecte gehouden.

Met dankbaarheid hebben we de betrokkenheid van de inwoners van Zuiderwoude en Uitdam bij het lot van de vluchtelingen kinderen in Griekenland mogen ervaren. De opbrengst was € 421,94. Een prachtig resultaat! De landelijke opbrengst, met daarin meegenomen de score van de QR-code zullen we laten weten zodra die bekend gemaakt wordt door Kerk in Actie.

Alle gevers en collectanten namens de vluchtelingenkinderen hartelijk dank!!

Namens de diaconie, Adrie Honingh


Kerk in Actie haalt 697.000 euro op voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in november 2021 heeft het prachtige resultaat van 697.000 euro opgebracht. Meer dan 7.000 collectanten en ruim 430 collectecoördinatoren hebben zich ingezet voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie directeur Jurjen de Groot: "Er is enorm veel werk verzet door duizenden vrijwilligers. Samen maken we het verschil voor onze kwetsbare naasten." 

Hulp onverminderd nodig

In honderden plaatsen in Nederland gingen collectanten met een collectebus langs de deuren, en daarnaast collecteerden veel anderen met een online collectebus.

Hulp aan vluchtelingenkinderen blijft onverminderd hard nodig, hoort Kerk in Actie van de partners in Griekenland. Hun situatie wordt met de dag nijpender. Het is onze verantwoordelijkheid om financieel te steunen. We moeten als kerk laten zien dat wij willen meewerken om het verschil te maken voor onze kwetsbare naasten."

Beter leven voor vluchtelingenkinderen

Van 21 t/m 26 november 2022 wordt er opnieuw een landelijke huis-aan-huiscollecte gehouden. Kerk in Actie komt dan opnieuw in actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland, want de nood blijft onverminderd hoog. 


Vakanties met zorg en aandacht

Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie

Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar ertegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de 70 vakanties van Het vakantiebureau. Tijdens deze vakanties voor senioren helpen onze vrijwilligers u bij praktische zaken en begeleiden u bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij de diverse activiteiten. Heeft u zorg nodig? Onze gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals u dat thuis gewend bent. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar.


Protestantse identiteit
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk karakter en zijn toegankelijk voor iedereen. Een predikant of geestelijk verzorger verzorgt de viering en is beschikbaar voor een goed gesprek als u daar behoefte aan heeft.

Accommodaties

In 2021 zijn er vier (geheel of deels) aangepaste vakantieaccommodaties waar vakanties worden georganiseerd. Alle hotels zijn sfeervol, prachtig gelegen midden in de natuur en met een ruim aanbod van bezienswaardigheden en uitstapjes. Ook kunt u kiezen voor een van de vier vakanties op het aangepaste vaarvakantieschip De Prins Willem Alexander.

Programma

Er is volop keuze in het activiteitenprogramma zoals een excursie, diverse workshops, een spelletje spelen of genieten van een muziekoptreden. U kunt er ook lekker op uit gaan om te winkelen of een prachtige (rolstoel)fietstocht of (rolstoel)wandeltocht door de omgeving maken. Onze vrijwilligers gaan graag met u mee! Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor uw eigen wensen.

Wilt u ook zorgeloos vakantie vieren en de Vakantiegids van 2021 ontvangen? Of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw diaconie of rechtstreeks met het Vakantiebureau, telefoon (0343) 74 58 90, www.hetvakantiebureau.nl   


 

De woensdagwandeling Uitdam

Vanwege de Coronamaatregelen zijn er voorlopig geen woensdagwandelingen vanuit de kerk Uitdam. Zie voor meer informatie de rubriek: Kerk Uitdam.

 


Werkgroep Werelddiaconaat Waterland (WWW)

De gezamenlijke diaconieën van Waterland ondersteunen jaarlijks een laagdrempelig project wat binding heeft met een van de kerken die meedoen. 

Project 2021, Stichting Hoeboeh

Dit jaar is het collectedoel dicht bij huis. In de republiek Moldavië moet een gebouw en bijbehorende boerderij worden afgewerkt waar bejaarden en wezen wonen. Onder de bezielende leiding van Piet en Ineke de Boer uit Overleek, die al jaren werken via de stichting Hulp Oost Europa Buurtschap Overleek en Helpers (HOEBOEH), is dit het doel van dit jaar.

Regelmatig wordt er voor gecollecteerd in de kerkdienst (nu kunt u via de bank doneren).

De stichting is al jaren actief met diverse fondswerving zoals het winkeltje aan de weg in Overleek, boerenkoolavonden en wat niet meer. 

Namens de diaconieën Johan Oskam

NL58RABO 0342813307 t.n.v. Diaconie P.G. Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland.  


 Het nieuwe jaarproject van de Werkgroep Werelddiaconaat Waterland 2022: Oud in Afrika

Sinds 2001 is Oud in Afrika actief voor ouderen in Kenia en Ethiopië. Hun doel is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven. Waar nodig worden ouderen, die voor hun kleinkinderen zorgen, ondersteund. Oud in Afrika was de eerste organisatie in Nederland die aandacht vroeg voor de problematiek van kwetsbare ouderen in ontwikkelingslanden. Zij werkt samen met lokale professionals die zij geen salaris hoeven te betalen. Het zijn meestal zusters van diverse katholieke congregaties.