De eerste echte christelijke hosting provider

Voor wie zoeken

Voor wie zoeken in de stilte
naar een vuur voor hart en handen,

voor wie zingen op Gods adem
van de hoop die niet wil doven,

voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen,

voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven:

met vrede gegroet
en gezegend met licht!

(Liedboek, 430
Zingen en bidden in huis en kerk)

 


 

MEDEDELINGEN VAN DE KERKRENTMEESTERS

KERKBALANS 2018

Kerkbalans 2018 wordt gehouden van 20 januari t/m 3 februari.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker "ieder voor zich" lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig.   

 

ANBI STATUS

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zowel het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen hebben voldaan aan de voorwaarden om vanaf 2016 in aanmerking te komen voor de ANBI status. Hierdoor blijft het ook in 2017 mogelijk om giften aan de kerk als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting op te geven. Een ANBI is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De ANBI gegevens kunt u vinden op onze website onder de rubriek ANBI. 

BELASTINGAFTREK KERKBALANS

 

Met Actie Kerkbalans vragen de plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud van de kerkgebouwen maar ook voor de pastorale zorg en de plaatselijke kerkelijke projecten en activiteiten.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw belastbaar inkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het belastbaar inkomen aftrekbaar.

Een zogenoemde periodieke gift is volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Veel actieve kerkleden geven ieder jaar een vast bedrag. Door die gift voor minimaal 5 jaar vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met de kerk, komt u voor volledige aftrek in aanmerking. De verplichting vervalt bij uw overlijden of (indien van toepassing) uw partner. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met Ed Honingh, telefoon 020-4033243.

Behalve de leden worden ook de niet-leden (vrienden van de kerk) deze maand via een brief om een bijdrage gevraagd. Ook hun steun is voor ons onmisbaar.

 

Het werk van de kerk in Zuiderwoude en Uitdam is het steunen waard.

 

Uw bijdrage is hartelijke welkom op bankrek. NL31RABO0310703301 t.n.v. Protestantse  Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 

 

De Kerkrentmeesters

 


KERKBALANS 2017

De resultaten van Kerkbalans 2017 zijn bekend. Het aantal toezeggingen was 43 en het totaalbedrag € 11.035,00           

In 2016 ging het om 48 toezeggingen en een totaalbedrag van € 11.910,00

Allen heel hartelijk dank en ook dank voor de zes kerkbalanslopers, die de antwoordstrookjes voor ons verzamelden.

De kerkrentmeesters


 

Diaconie collecte januari 2018

7 januari 2017

Vandaag is de collecte voor de Regenboog. De Regenboog is een organisatie van vrijwilligers in Amsterdam die zich inzet voor daklozen, drugs of alcoholverslaafden en mensen met psychiatrische problemen. De Regenboog heeft inloophuizen waar deze mensen terecht kunnen en er zijn vrijwilligers die sociale ondersteuning bieden door deze mensen te begeleiden. Het is zeer de moeite waard. De vrijwilligers die vaak uit een beter milieu komen gaan een persoonlijke band aan met bijvoorbeeld een dakloze. Degene komt hierdoor vaak uit zijn sociale isolement, krijgt weer wat zelfvertrouwen en durft daardoor ook weer wat stappen te ondernemen. En tegelijkertijd komen twee werelden bij elkaar. Met deze collecte helpt u dus ook aan de verbroedering tussen arm en rijk. www.deregenboog.org

 

21 januari 2017

Vandaag is de collecte voor de Nassaukerk in Amsterdam. In onze tegenwoordig snelle maatschappij vinden we vaak geen tijd of rust voor geluk, verdriet, lijden, liefde, troost, inspiratie en dood. De Nassaukerk biedt hiervoor ruimte, ongeacht wie je bent. De Nassaukerk is een open, levendige, hartelijke en op de buurt gerichte geloofsgemeenschap. Echt iedereen is hier welkom ongeacht geloof, achtergrond, opleiding, leeftijd, of geaardheid. Teksten uit de Bijbel - hoe weerbarstig soms ook - zijn voor de Nassaukerk een bron van inspiratie. Belangrijk voor de Nassaukerk is het creëren van een plek waar iedereen welkom is, ondersteuning bieden aan ouders bij vragen over opvoeding en geloofsopvoeding en de opbouw van een gemeenschap waar vooral ook jongeren zich thuis voelen. Ook wil de Nassaukerk graag ingang bieden in kunst, net als geloof geeft dit uitdrukking aan iets wat groter is dan wijzelf en het geeft verbeeldingskracht. Van harte aanbevolen. www.kerkkoepelwest.nl

 

28 januari 2017

Vandaag is de collecte voor de Oudezijds 100 in Amsterdam. Oudezijds 100 vangt mensen op, leeft met hen samen en helpt hen om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren en leven.

Tevens verlenen ze medische en psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan onverzekerde, daklozen en asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo naar vermogen bij in de onkosten. U kunt helpen door gebed en financiële ondersteuning. www.oudezijds100.nl

 

Wilt u bijdragen aan één van de projecten maak dan een gift over op rek. NL58RABO0342813307 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 

 


Op 21 september is De Regenboog Groep het initiatief Woord voor Woord uit de eenzaamheid gestart. Daarmee vragen zij aandacht voor het groeiende aantal eenzame en geïsoleerde Amsterdammers. In Amsterdam leven 80.000 mensen in eenzaamheid en isolatie en dit aantal is stijgende. Het doel van het initiatief is om deze mensen uit de eenzaamheid te helpen.
Op de website www.uitdeeenzaamheid.nl hebben bekende Amsterdamse auteurs, waaronder Frieda Mulisch, Hedy d'Ancona, James Worthy, Meester Bart en Klaas Boomsma een persoonlijk verhaal over eenzaamheid geschreven.
Donaties kunnen letterlijk woord voor woord gedaan worden om deze verhalen tot leven te brengen. De volledige opbrengst gaat naar De Regenboog Groep, die met diverse projecten werkt om eenzaamheid in de stad te verminderen. Dit doet zij door eenzame stadsgenoten te koppelen aan vrijwillige coaches en door laagdrempelige activiteiten te organiseren op het gebied van werk, activering en ontspanning.
Kijk op www.uitdeeenzaamheid.nl.

 


EDUKANS SCHOENMAATJES

Al meer dan 20 jaar organiseert Edukans actie Schoenmaatjes. Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau! Dit najaar doen we vanuit Zuiderwoude en Uitdam ook mee aan de actie.

U hoort nog van ons.

De diaconie


EDUKANS SCHOENMAATJES

Zoals in de vorige gemeentebrief reeds is aangegeven doen we in Zuiderwoude/Uitdam mee met de schoenendoosactie van Edukans. Een Westers kind vult een schoenendoos met schoolspullen, klein speelgoed en toiletartikelen. De schoenendozen worden verzameld en gaan naar een kind in een ontwikkelingsland. Door mee te doen leren kinderen hier een waardevolle les; dat geven om een ander belangrijk is. En de schoenendozen zijn onvergetelijke cadeau's voor de kinderen in ontwikkelingslanden. 

U kunt ook mee doen met uw kind, kleinkind of bijvoorbeeld kind van de buren.

Er staan inschrijfformulieren in de kerk in Zuiderwoude met instructies. Mocht u geen schoenendoos hebben dan zijn deze ook in de kerk af te halen.

De gevulde schoenendozen kunnen in de kerk afgegeven worden. 4 december worden alle schoenendozen weggebracht. Uw deelname wordt enorm gewaardeerd !

De diaconie.


EDUKANS SCHOENMAATJES

De actie met de schoenendozen is zeer geslaagd ! We hebben samen met de kinderen van de Overhaal precies 80 dozen gevuld.

Stuk voor stuk prachtig versierd en allen origineel en goed gevuld. Heel indrukwekkend en feestelijk om al die dozen bij elkaar te zien. Ze zijn 5 december bij het distributiecentrum in Hoofddorp ingeleverd. Hier reden auto's af en aan met nog meer schoenendozen. Vanuit Hoofddorp worden de dozen verscheept naar de verschillende derde wereld landen en worden ze verdeeld onder kinderen die het moeilijk hebben. Een mooie daad van (veelal) kinderen voor kinderen.

Wat ons betreft doen we het volgend jaar weer.

Veel dank vanuit de Diaconie. 


GEMEENTEAVOND over de samenwerking met de Protestantse Gemeente Broek in Waterland

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op dinsdag 28 november om 20:00 uur in de kerk van Zuiderwoude. Nadere samenwerking met de Protestantse Gemeente Broek in Waterland staat die avond centraal.

Al jaren zijn we met deze gemeente in gesprek over de vraag hoe we elkaar kunnen versterken – eerst in de werkgroep ‘SAGE’, daarna in vergaderingen van de gezamenlijke moderamina en kerkenraden.

Afgelopen juni heeft de kerkenraad met onze gemeenteleden gesproken over hoe samenwerking eruit zou kunnen zien. Wat zouden we voor elkaar kunnen betekenen in de toekomst? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zowel in Zuiderwoude / Uitdam als in Broek kerkdiensten kunnen blijven vieren, en ondanks onze kwetsbaarheid nog heel lang gemeente kunnen blijven?

Dat gesprek willen we graag met u voortzetten. Er volgt nog een uitgebreidere uitnodiging voor deze avond.


 

WINTERWANDELING

Deze wordt op zaterdag 27 januari 2018 voor de 17e keer georganiseerd.

We wandelen in Het Twiske bij Oostzaan.

Vertrek bij de kerk Zuiderwoude om 13.30 uur, de wandeling gaat om 14.00 uur van start bij

Zorgboerderij De Marsen. Het is een rondwandeling van ca. 7 km. met halverwege een koffiestop  bij Paviljoen Het Twiske.  Na afloop wacht ons zoals altijd in de kerk van Zuiderwoude chocolademelk,glühwein en erwtensoep. Daarvoor betaalt u

€  8,00 p.p.

Opgeven uiterlijk 24 januari bij Ed en Adrie Honingh, tel. 020-4033243 of via e-mail edenadrie@hetnet.nl

Ook niet-wandelaars zijn in de kerk welkom voor de erwtensoep

 


ANTEPENDIA

In de kerk hebben de verschillende liturgische periodes een verschillende kleur. Op feestdagen is die kleur wit (de puurheid en zuiverheid en het licht), tijdens de advents- en veertigdagentijd is de kleur paars (de kleur van inkeer), rood wordt gebruikt als kleur van liefde, passie en vuur – voor gebeurtenissen waarbij de Heilige Geest een rol speelt:  Pinksteren, en wanneer er ambtsdragers bevestigd worden of kinderen gedoopt. En op de overige zondagen is de kleur groen (hoop, groei en toekomst). Aan de stola die ik draag, kun je zien welke tijd van het jaar het is. Op woensdagmiddag 17 januari gaat het over die liturgische kleuren, en over verschillende symbolen en waar die naar verwijzen.

Op woensdag 31 januari komt Anne-Marie van der Wilt op bezoek (http://www.zin-in-kleur.com/). Zij is theologe en kunstenaar, en gaat antependia maken voor de kerk van Zuiderwoude. Antependia zijn liturgische kleden die over de tafel gelegd kunnen worden, in de kleur van het kerkelijk jaar. Er kunnen ook symbolen op worden gemaakt. Anne-Marie gaat met ons in gesprek om samen na te denken over de vormen die bij onze gemeente passen. Beide middagen beginnen om 14:00 uur. Iedereen is daarbij van harte welkom!     

 


SAMEN AAN DE DIS

1 keer in de maand eten ouderen in het dorpshuis

Het is fijn om samen te eten en elkaar te ontmoeten.

We beginnen om vijf uur met een drankje gevolgd door een drie gangen menu en een kopje koffie na afloop. De kosten zijn € 10,00

Data voor de eerste helft van dit jaar zijn 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april en 8 mei.

Wilt u ook een keer mee-eten?

Inlichtingen en opgeven bij Adrie Honingh 4033243 of Tiny Verhoef 4033180.

 


 

PROJEKT WATERLANDSE DIACONIEËN 2017

Wij als bestuur van de Holland Gambian Foundation zijn heel blij en dankbaar dat we gekozen zijn als het nieuwe project van de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën in 2017. Wij zijn een jonge stichting en vinden dat ieder kind in deze wereld recht heeft op onderwijs, gezondheidszorg, schoon drinkwater, voeding en een veilige en liefdevolle plek om op te groeien.

Wij proberen de kinderen in Gambia, waar 63% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, een betere toekomst te bieden.

In 2016 is er op het platteland bij Brikama een klas gebouwd en een mais en cassave veld aangelegd. Er is ook een begin gemaakt met een kleinvee boerderij.

Voor 2017 willen we graag de land en tuinbouw en ook de kleinveeboerderij uitbreiden. We hopen dat men op termijn allereerst zichzelf daar van kan voeden en wat er overblijft te verkopen wat weer ten goede komt aan alle projecten. Ook willen we gaan bekijken waar we in kunnen investeren, waardoor de projecten minder afhankelijk worden van onze steun. Dit in samenwerking met de lokale bevolking en onze partner.

Een kind een jaar naar school en elke dag een maaltijd kost 85 euro per jaar, dat kunnen wij niet alleen, maar samen zijn we sterk. Daarom willen we u allemaal bedanken voor uw hulp ! Gerda Bentley-Radix, voorzitter Holland Gambian Foundation

http://www.hollandgambianfoundation.com

Ook de diaconie van Zuiderwoude/Uitdam zal het komende jaar verschillende keren collecteren voor dit doel.


 

DE KERK ALS TROUWLOCATIE

Het wordt in 2017 mogelijk om naast het kerkelijk huwelijk, de kerk van Zuiderwoude te huren als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk.

De gemeenteambtenaar wordt door het bruidspaar zelf geregeld. Informatie kan ingewonnen worden bij riadeoude@hetnet.nl