De eerste echte christelijke hosting provider

      


 

ELKE ZONDAGMORGEN OM 10.00 UUR  

Oecumenische viering

uitgezonden door Omroep Pim Waterland

via Kerk TV Ziggo-kanaal 44/ KPN-kanaal 1442/ Telfort en XS4all kanaal 328 /
T-Mobile Thuis kanaal 818

of via internet: https://www.omroep-pim.nl/tv/livestream

Viering onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeenten
Monnickendam, Broek in Waterland en Zuiderwoude-Uitdam, de RK parochie
Monnickendam, de Doopsgezinde Gemeente en de Raden van Kerken.

Voorgangers: ds. Charlotte Kremer, ds. Martien Pettinga, ds. Eugène Baljet,
pastor Henk Bak

Muziek: Wim Dijkstra

 


Beste gemeenteleden, 

Het zijn vreemde en ook angstige tijden. Met een nieuw virus dat het hele land, onze hele continent en misschien wel heel de wereld in de greep houdt. En wij zitten allemaal thuis, met zo weinig mogelijk contact met andere mensen. Vaak gekluisterd aan de radio of tv om elk snippertje nieuws mee te pikken.

Als kerkelijke gemeente zijn we gewend om elkaar in moeilijke tijden bij te staan. Door op bezoek te gaan, naar elkaar om te kijken. Door voor elkaar te bidden. Maar vooral ook door de ontmoeting op zondagmorgen waarin we ons geloof delen. Waar we danken en onze nood aan de Eeuwige voorleggen. Waarin we uit zijn Woord lezen en ons laten bemoedigen en inspireren. Het is heel bijzonder dat we dat nu ook niet kunnen doen: met elkaar vieren, zingen, zorgen delen en ons vertrouwen uitspreken in de Eeuwige.

Toch hoeven we niet alleen te zijn in ons geloof: op zondag kunnen we tegelijk kijken de kerkdienst die wordt gehouden in de studio van omroep Pim. Met een zo klein mogelijke groep van mensen wordt de dienst opgenomen, maar wij kunnen de kring vormen van mensen die erbij zijn. Zo blijven we verbonden met elkaar, met alle gelovigen over heel de wereld.

Ook in deze moeilijke tijd.    

Veel gezondheid en goede moed gewenst,

Cora Vlaming, voorzitter kerkenraad

 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.


(Lied 939:1 uit het Liedboek)
 

 


     
GEDICHT RONDOM HET PAASFEEST

Uw lente werpt haar licht vooruit
waar nog de winter woont.
Zij wekt een vrolijk nieuw geluid
en zet opnieuw de toon.

In stralen rijst uw nieuwe mens,
tegen de nacht bestand.
De diepste schaduw kent zijn grens
zolang uw Paaslicht brandt.

O licht van Christus, zichtbaar woord
waaruit Gods liefde spreekt,
die door de dood niet wordt verstoord
en zelfs door stenen breekt.

En houdt de slaap ons nog verblind,
zijn wij nog niet ontwaakt, -
Gij wekt ons met uw nieuwe wind:
de Geest die levend maakt!

Herschep ons tot het mensenkind,
dat U als hartslag heeft,
in U alleen zijn bronnen vindt
en bij uw gratie leeft.

Hergeef de aarde haar gelaat,
verzilver haar met licht 
waarin uw trouw te lezen staat.
Vernieuw haar aangezicht!

Sytze de Vries

 


Overdenking

OVER HET PAASFEEST

geschreven in tijden van coronacrisis

De weken voor Pasen bereiden ons voor op nieuw leven: rondom in de natuur, in evangelieverhalen over Jezus. Als we ons toekeren naar de schoonheid van het ontluikende leven, kan ons een diep gevoel van verwondering raken. Als we de verhalen over Jezus lezen, onder de indruk komen van zijn bewogenheid met mensen, kunnen we geraakt worden tot in onze ziel, als we beseffen: deze verhalen zijn niet dood, ze zijn springlevend! Jezus is immers uit de dood opgewekt! 

Hoe klinkt dat in deze tijden van zorg, spanning, angst, onzekerheid? Hoe klinkt dat als je ergens in een overvol en vervuild vluchtelingenkamp zit? Hoe klinkt dat als je ziek bent geworden, zo onzeker bent over je toekomst? Hoe klinkt dat als je oud bent, kwetsbaar? Altijd ervaar ik deze tijd rond Pasen als het hart van het kerkelijk jaar. Voor mij spelen daarbij ontmoetingen met mensen, ontmoetingen met de Eeuwige, in vieringen, momenten van stilte en bezinning een wezenlijke rol.

Maar nu …. Er is zoveel dat wegvalt, zoveel ontmoetingen, zoveel muziekuitvoeringen, zoveel gesprekken van hart tot hart.

Er is zoveel nieuws dat dagelijks over ons heen spoelt. Ik vind maar heel moeilijk de rust, de concentratie, de stilte in mijzelf.

Toch word ik geraakt door veel saamhorigheid in onze samenleving. Enorm veel inzet van professionals en vrijwilligers. Alertheid en wijsheid bij onze regering. Mooie initiatieven vanuit kerken en andere organisaties. Er blijkt een hoop positieve energie te zitten in ons land. Deze moeilijke tijd is daarmee ook een periode van hoop. Bij alle narigheid ook een tijd waarin we meer dan anders nadenken over de grenzen van wat we kunnen. Het leven is niet maakbaar. We zijn kwetsbaar en broos. De dood kunnen we niet wegstoppen, maar is midden onder ons.

Dan komt ineens de Mens uit Nazareth bij mij. Jezus. Een mens die weet heeft van lijden, ziekte, dood. Een Mens van Boven, die hier beneden mensen in het duister van hun bestaan aanraakt. Met liefde en mededogen. Jezus, die mij uitdaagt en zegt: Weet je wel, dat jij Licht der wereld bent, zout der aarde?

Dan word ik door alles heen geraakt door Pasen. Een wonderlijk verhaal over een God die Jezus door duisternis en dood heen haalt, het nieuwe leven in. Een verhaal van bemoediging, troost. Pasen zegt me dat wij in alles wat ons overkomt, vastgehouden worden door de Eeuwige. En dat alles waar Jezus voor staat lééft! En dat zijn Geest ons in al onze kwetsbaarheid een perspectief biedt, waardoor wij de roep verstaan: Mens te zijn naar Gods beeld – barmhartig, betrouwbaar

 

ds. Martien Pettinga


 

Alle activiteiten zijn voorlopig afgelast! 

 


Tijd van het kerkelijk jaar

Op woensdag – Aswoensdag - 26 februari gaat de Veertigdagentijd in. Een tijd van bezinning, als voorbereiding op het Paasfeest. In de katholieke traditie wordt deze periode meestal Vastentijd genoemd, protestanten spraken (en spreken hier en daar nog wel) over Lijdenstijd.

Veertig dagen van voorbereiding, herinnerend o.a. aan de veertig jaren die het oude volk Israël rondtrok in de woestijn, komend uit de duisternis van de slavernij, pelgrimerend langs de berg Sinaï, waar de Tien Geboden door Mozes werden afgekondigd, op weg naar beloofd land. Allerlei elementen uit deze exodus, uittocht, bevrijding, komen tot klinken in de Veertig Dagen. Bij deze bezinning hoort de paarse liturgische kleur.

De Veertig Dagen lopen uit op de Stille of Goede Week, met daarin de Witte Donderdag - gedachtenis van de Maaltijd die Jezus viert met zijn leerlingen aan de vooravond van zijn lijdensweg; Goede Vrijdag – gedachtenis van de kruisdood van Jezus; Stille Zaterdag en Paasnacht, en het Paasfeest. Daarover later meer.

In deze periode is er in Monnickendam elke woensdagavond een kort avondgebed (vesper).

Ds. Martien Pettinga

 


Actie kerkbalans 2020

Het thema voor de actie Kerkbalans van 2020 is “Geef voor je Kerk”. Als sinds 1973 werken de kerkgenootschappen in Nederland samen in de “actie Kerkbalans”. Daarmee doen ze een beroep op de plaatselijke leden van hun geloofsgemeenschappen om een financiële bijdrage te leveren voor het in stand houden van hun kerk. De kerk van Zuiderwoude/Uitdam evenals de kerk van Broek in Waterland krijgen geen subsidie. Maar het onderhoud van de gebouwen, de mensen die in dienst  zijn van de kerk (predikanten) maar ook de koffie en maatschappelijke projecten kosten geld. In de actieperiode van 18 januari t/m 1 februari zult u benaderd worden om een financiële bijdrage toe te zeggen. Dus geef voor je kerk, want de kerk dat zijn wij samen.

De kerkrentmeesters van Zuiderwoude-Uitdam en Broek in Waterland.

 


 

Gesprekskring

Elke eerste dinsdag van de maand komt de gezamenlijke gesprekskring bij elkaar. We beginnen om 20:15 uur. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van het boekje ’10 moeilijke vragen en hun antwoorden’ van Nienke Algera. Daarin staan onderwerpen centraal waar je erg verschillend over kunt denken. ‘Waarom is er zoveel lijden als God liefde is?’, ‘Wat heb je aan geloof?’, ‘Kun je God bewijzen?’, ‘Wat moeten we met Jezus?’. We nodigen iedereen uit om ideeën te delen, elkaar te inspireren, en samen te zoeken naar antwoorden die bij elk van ons passen. Als je mee wilt doen, geef je dan even op bij ds. Charlotte Kremer of ds. Martien Pettinga.

 


 

In de veertigdagentijd

Oecumenische Vespers

Ook dit jaar worden in Monnickendam vespers gehouden, korte avondgebeden in de Veertig Dagen op weg naar Pasen. Oecumenische momenten van bezinning, lied, gebed en stilte, georganiseerd door de gezamenlijke kerken, waar iedereen van harte welkom is.

Deze meditatieve vieringen worden gehouden in de Doopsgezinde Vermaning aan het Weezenland in Monnickendam. Telkens op woensdagavond van 19.00 tot ongeveer 19.40 uur. De data zijn te vinden in het kerkdienstenrooster. De pastores uit Monnickendam, Broek in Waterland en Zuiderwoude-Uitdam werken er bij toerbeurt aan mee.

Thema dit jaar zijn de zeven ‘boetepsalmen’ uit de Bijbel: de Psalmen 6, 32, 38, 51, 102, 130 en 143.

 


 

Palmpasen

Met Palmpasen maken we met de kinderen op verschillende plekken weer Palmpaas-stokken. Dat is gezellig en lekker, maar ook een mooie manier om oude verhalen te vertellen. Over wat de betekenis is van dat haantje van brood, bovenop de stok. Over die dertig rozijnen die verwijzen naar dertig zilverlingen. Over wat die haas op de versieringen nou eigenlijk met Pasen te maken heeft. Verhalen over een ezel en een intocht, over vriendschap en verraad en over feest en verdriet (en uiteindelijk toch écht feest). Alle (klein)kinderen uit de dorpen zijn van harte welkom: Zaterdag 4 april om 16:30 uur, in de kerk van Uitdam, na afloop samen soep eten. Zondag 5 april om 16.00 uur, in de kerk van Broek in Waterland. Zondag 5 april om 16:30 uur, in de kerk van Zuiderwoude, na afloop samen soep eten.

 


 

Projectkoor Pasen

Zing je ook mee?

We gaan in de maand maart in Zuiderwoude weer starten met het projectkoor. Heb je altijd al eens mee willen zingen met een koor, maar weet je niet zeker of het iets voor jou is? Doe dan dit jaar eens mee met ons projectkoor o.l.v. Harma Beenes. Harma en Charlotte zoeken samen de muziek uit. Het koor repeteert vier woensdagavonden en studeert de mooie liederen 4 of 1 stemmig in. We komen bij elkaar van 20.00 uur tot 21.00 uur. Soms met een uitloop tot 21.15 uur. De data zijn: woensdag 18 en 25 maart, 1 en 8 april. Paaszondag 12 april om 9.30 uur zingen we in en om 10.00 uur begint de dienst in Zuiderwoude. Het is ook mogelijk om voor het inzingen mee te ontbijten aan het paasontbijt. Laat weten of je meezingt aan Ria de Oude: riadeoude@outlook.com ook zonder opgave ben je welkom!

 


 

Nieuwe Alpha van start

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha: een introductie in het christelijk geloof. Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd. In Zunderdorp gaat op 25 februari een Alpha van start.

In acht interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover we doorpraten in kleine gespreksgroepen. Er is ruimte voor al je vragen. De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 19.00 tot 21.30 uur. 25 februari is een introductie avond. Daarna maak je pas de keuze om wel of niet mee te doen. De cursus zelf begint op 10 maart. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!

Meer informatie en opgeven: ds. Taco Koster, 06 1992 1974 of dominee@kerkzunderdorp.nl

 


 

Werkgroep Werelddiaconaat Waterland (WWW)

Het project voor 2020 is: Baan Phak Phing (De Schuilplaats) in Thailand.

In Baan Phak Phing wonen Thaise meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, die op jonge leeftijd zijn misbruikt. Het leven in een vertrouwde gezinssituatie is voor velen van hen geen anzelfsprekendheid.

Veelal is het misbruik gepleegd door mensen uit hun directe omgeving. Vaak zijn het personen, die juist verantwoordelijk waren voor hun ‘veilige’ omgeving. Weer andere meisjes zijn door hun familie verkocht. Baan Phak Phing biedt deze meisjes een warm en veilig thuis dat zoveel mogelijk gebaseerd

is op een normale gezinssituatie. Er zijn groepen van maximaal 10 meisjes, die in drie huizen wonen met elk vier moeders die in wisseldiensten werken. Daarnaast zijn er 3 huisjes voor de bijna volwassen meisjes, die hier leren om zelfstandig te wonen. Het streven is om met liefde, opleiding en

coaching hen weerbaar voor te bereiden op een eigen plaats in de samenleving en – voor zover mogelijk - op een terugkeer naar hun eigen leefomgeving. Sinds 1990 zijn al veel meisjes opgevangen die zo een nieuwe start konden maken in hun leven. Maar nog voor velen is liefde, structuur en opvang nodig!

De steun die de Werkgroep Werelddiaconaat Waterland wil bieden is geld werven voor de aanschaf van digitale hulpmiddelen en verbinding met het internet. U kunt het project steunen met een gift  

NL58RABO 0342813307 t.n.v. Diaconie Zuiderwoude - Uitdam.