De eerste echte christelijke hosting provider

GEBED

'Eeuwige Vader, wij gedenken de slachtoffers die aan de verwondingen overleden zijn,' schrijft Berend Coster. De predikant uit Spanje schreef naar aanleiding van de reeks aanslagen in Barcelona en omgeving een indrukwekkend gebed.

“Trouwe God en Vader in de hemel,
Verslagen en bevreesd vanwege het geweld
dat onze stad deze middag trof,
zoeken wij steun en houvast bij u.

Wij maken ons woordvoerder van zovelen,
inwoners en bezoekers van allerwegen,
samen in een gastvrije stad,
onbezorgd, gezinnen met kinderen,
Plaça de Catalunya, Las Ramblas.....
Tot het geweld van een voertuig om te doden ons verschrikte.

Eeuwige Vader, wij gedenken de slachtoffers
die aan de verwondingen overleden zijn.
Wij bidden voor hun familieleden,
om kracht en troost, om dit verlies te dragen.

Wij roepen U aan voor de gewonden,
om genezing en herstel ook van psychische schade.
Voor hun familie, zeer bezorgd en vaak op grote afstand.”

 


 

MEDEDELINGEN VAN DE KERKRENTMEESTERS

KERKBALANS 2017

Kerkbalans 2017 wordt gehouden van 21 januari t/m 5 februari.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker "ieder voor zich" lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig.   

 

ANBI STATUS

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zowel het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen hebben voldaan aan de voorwaarden om vanaf 2016 in aanmerking te komen voor de ANBI status. Hierdoor blijft het ook in 2017 mogelijk om giften aan de kerk als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting op te geven. Een ANBI is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De ANBI gegevens kunt u vinden op onze website onder de rubriek ANBI. 

BELASTINGAFTREK KERKBALANS

 

Met Actie Kerkbalans vragen de plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud van de kerkgebouwen maar ook voor de pastorale zorg en de plaatselijke kerkelijke projecten en activiteiten.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw belastbaar inkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het belastbaar inkomen aftrekbaar.

Een zogenoemde periodieke gift is volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Veel actieve kerkleden geven ieder jaar een vast bedrag. Door die gift voor minimaal 5 jaar vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met de kerk, komt u voor volledige aftrek in aanmerking. De verplichting vervalt bij uw overlijden of (indien van toepassing) uw partner. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met Ed Honingh, telefoon 020-4033243.

Behalve de leden worden ook de niet-leden (vrienden van de kerk) deze maand via een brief om een bijdrage gevraagd. Ook hun steun is voor ons onmisbaar.

 

Het werk van de kerk in Zuiderwoude en Uitdam is het steunen waard.

 

Uw bijdrage is hartelijke welkom op bankrek. NL31RABO0310703301 t.n.v. Protestantse  Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 

 

De Kerkrentmeesters

 


KERKBALANS 2017

De resultaten van Kerkbalans 2017 zijn bekend. Het aantal toezeggingen was 43 en het totaalbedrag € 11.035,00           

In 2016 ging het om 48 toezeggingen en een totaalbedrag van € 11.910,00

Allen heel hartelijk dank en ook dank voor de zes kerkbalanslopers, die de antwoordstrookjes voor ons verzamelden.

De kerkrentmeesters


Diaconiecollecten augustus 2017

Zondag 6 augustus

Deze zondag collecteert de diaconie voor het project van de gezamenlijke waterlandse diaconieën. De Holland-Gambia Foundation.

De Holland-Gambia Foundation is een jonge stichting opgezet door de zussen Radix.

Ze proberen de kinderen in Gambia, waar 63% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, een betere toekomst te bieden.  Er is, samen met de Gambiaanse partner een school gebouwd in Sukuta-Nema. Hier krijgen nu 130 kinderen onderwijs. Daarna is er een keuken bijgebouwd. Het voedselprogramma loop goed, men probeert zoveel mogelijk variatie aan te brengen, het blijft een behoorlijke last op het budget, maar het is helaas hard nodig, chronische ondervoeding geldt voor de meeste kinderen.

In 2016 is er op het platteland bij Brikama een leslokaal gebouwd en inmiddels is gestart met de bouw van een tweede lokaal. Een kind een jaar naar school en elke dag een maaltijd kost 85 euro per jaar. Om dit te bekostigen vragen we uw bijdrage.

 

Zondag 13 augustus

Gezamenlijke dienst in Broek in Waterland

 

Zondag 20 augustus

De diaconiecollecte is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie.

Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en over het geloof. Die kennis helpt hen om steviger in hun schoenen te staan.

De bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is dan ook een groot succes. Het Bijbelgenootschap organiseert de quiz al jaren via zondagsscholen. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee aan de quiz. Achtduizend kinderen wonnen en ontvingen als beloning een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden.

De collecteopbrengst is bestemd voor het Egyptisch Bijbelgenootschap en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.

Uw gift is van harte welkom, zodat meer kinderen op een speelse manier over de Bijbel leren.

 

Zondag 27 augustus

Vandaag vragen we uw gift voor Hospic “in Vrijheid” Waterland in Purmerend.

Het Hospice is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en wordt volledig gerund door 80 vrijwilligers. Een hospice is een omgeving in huiselijke sfeer voor terminaal zieke mensen. Wanneer het ziekenhuis niet meer hoeft en thuisverzorging niet meer gaat, kan men worden opgenomen in een hospice.

Het hospice wordt ook wel een Bijna-Thuis-Huis genoemd. Het kenmerkende is dat bewoners dezelfde zorg krijgen als ze thuis zouden krijgen van familie, vrienden, de huisarts, of de thuiszorg. De kwaliteit van hun leven in deze laatste fase staat hierbij centraal.

Het Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland biedt niet alleen zijn bewoners een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten.

De subsidie regeling Palliatieve Zorg wordt jaarlijks door het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, welzijn en Sport) bepaald, deze zorgt voor een redelijke dekking van de kosten. Op basis van de subsidie alleen lukt het echter niet. Vandaar dat giften altijd welkom zijn!

 

Wilt u bijdragen aan één van de projecten maak dan een gift over op rek. NL58RABO0342813307 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 


EDUKANS SCHOENMAATJES

Al meer dan 20 jaar organiseert Edukans actie Schoenmaatjes. Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau! Dit najaar doen we vanuit Zuiderwoude en Uitdam ook mee aan de actie.

U hoort nog van ons.

De diaconie

 


KERK OPEN

Het seizoen van de zomeropenstelling van de kerk loopt ten einde. Het was afwisselend druk en stil erg afhankelijk van het weer. Toch waren er mooie ontmoetingen en zijn er heel wat boeken, kaarten en potjes jam verkocht. Ook kwamen er mensen om een kaarsje aan te steken en zo even stil te staan bij vreugde of verdriet. Er zijn heel wat kopjes thee/koffie aangeboden wat door de bezoekers erg werd gewaardeerd. T/m zaterdag 2 september kunt u nog een bezoekje brengen en tot zolang zullen de prachtige foto’s van Albert Roosenburg te zien zijn. Alle gastheren/-vrouwen (21 in totaal) willen we alvast heel hartelijk bedanken voor de tijd die ze beschikbaar hebben gesteld.

Ed en Adrie Honingh


KOFFIEOCHTEND

Op de woensdagen 5 en 19 juli en 2, 16 en 30 augustus is iedereen van harte welkom om vanaf 10.30 uur in de kerk een kopje koffie te komen drinken. Een mooie gelegenheid in de, voor sommigen, stille zomertijd om elkaar te ontmoeten.


SAMEN AAN DE DIS

Het nieuwe seizoen van “Samen aan de dis” staat weer voor de deur. Elke tweede dinsdag van de maand (behalve in december) eet een groepje ouderen met elkaar in het dorpshuis. Op dinsdag 12 sept., 10 okt. en 14 nov.

We beginnen om 17.00 uur.

Voor € 10,- krijgt u een drie gangen maaltijd inclusief twee consumpties. Wilt u ook een keer mee-eten?

Inlichtingen en opgeven bij Adrie Honingh 4033243 of Tiny Verhoef 4033180.

 


 

PROJEKT WATERLANDSE DIACONIEËN 2017

Wij als bestuur van de Holland Gambian Foundation zijn heel blij en dankbaar dat we gekozen zijn als het nieuwe project van de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën in 2017. Wij zijn een jonge stichting en vinden dat ieder kind in deze wereld recht heeft op onderwijs, gezondheidszorg, schoon drinkwater, voeding en een veilige en liefdevolle plek om op te groeien.

Wij proberen de kinderen in Gambia, waar 63% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, een betere toekomst te bieden.

In 2016 is er op het platteland bij Brikama een klas gebouwd en een mais en cassave veld aangelegd. Er is ook een begin gemaakt met een kleinvee boerderij.

Voor 2017 willen we graag de land en tuinbouw en ook de kleinveeboerderij uitbreiden. We hopen dat men op termijn allereerst zichzelf daar van kan voeden en wat er overblijft te verkopen wat weer ten goede komt aan alle projecten. Ook willen we gaan bekijken waar we in kunnen investeren, waardoor de projecten minder afhankelijk worden van onze steun. Dit in samenwerking met de lokale bevolking en onze partner.

Een kind een jaar naar school en elke dag een maaltijd kost 85 euro per jaar, dat kunnen wij niet alleen, maar samen zijn we sterk. Daarom willen we u allemaal bedanken voor uw hulp ! Gerda Bentley-Radix, voorzitter Holland Gambian Foundation

http://www.hollandgambianfoundation.com

Ook de diaconie van Zuiderwoude/Uitdam zal het komende jaar verschillende keren collecteren voor dit doel.


 

DE KERK ALS TROUWLOCATIE

Het wordt in 2017 mogelijk om naast het kerkelijk huwelijk, de kerk van Zuiderwoude te huren als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk.

De gemeenteambtenaar wordt door het bruidspaar zelf geregeld. Informatie kan ingewonnen worden bij riadeoude@hetnet.nl

 


 

DORPSAVOND UITDAM

10 januari 2017, 20.00 uur:

In Uitdam staat een prachtige kleine kerk, op een plek waar al eeuwenlang mensen samenkomen.

Generaties Uitdammers kerkten en kerken er; er wordt steeds opnieuw gedoopt, getrouwd, vanuit de kerk begraven. Maar we zien dat steeds minder Uitdammers van de kerk gebruikmaken. Daarom organiseren we een dorpsavond in de kerk van Uitdam, voor alle Uitdammers. Om op het spoor te komen wat onze kerkelijke gemeente voor de Uitdammers kan betekenen, en ook wat het kerkgebouw verder te bieden zou kunnen hebben. We hopen van harte dat de dorpsgenoten mee willen denken!

 


TOEKOMST KERK UITDAM

Op 10 januari hebben we alle dorpsgenoten uit Uitdam in de kerk uitgenodigd om samen na te denken over de toekomst van het kerkgebouw. We waren heel blij met de opkomst en de warme en enthousiaste betrokkenheid! In de kerkenraad wordt binnenkort besproken wat er allemaal aan ideeën aangedragen is, en gaan we met elkaar bekijken hoe we er het beste verder mee kunnen.