De eerste echte christelijke hosting provider


 ELKE ZONDAGMORGEN OM 10.00 UUR  


Oecumenische viering

uitgezonden door Omroep Pim Waterland

via Kerk TV Ziggo-kanaal 44/ KPN-kanaal 1442/ Telfort en XS4all kanaal 328 /
T-Mobile Thuis kanaal 818

of via internet: https://www.omroep-pim.nl/tv/livestream

Viering onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeenten
Monnickendam, Broek in Waterland en Zuiderwoude-Uitdam, de RK parochie
Monnickendam, de Doopsgezinde Gemeente en de Raden van Kerken.

Voorgangers: ds. Charlotte Kremer, ds. Martien Pettinga, ds. Eugène Baljet,
pastor Henk Bak

Muziek: Wim Dijkstra

 


Voor elkaar

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,

en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja,

 

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,

te helpen wie geen helper had ontmoet:

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja,

 

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,

om op te komen voor wie is verstomd,

voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja,

 

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,

gerechtigheid en vrede, brood en wijn,

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. Halleluja!

 

D. Dufner / G. Landman


Hartverwarmend

Het Covid-19 virus heeft voor veel verdriet gezorgd in de afgelopen weken. Volle IC-afdelingen,toename van huiselijk geweld, verdrietige begrafenissen in kleine kring, eenzaamheid in verpleeghuizen. Tegelijkertijd was ik verrast door de enorme hoeveelheid hartverwarmende initiatieven, juist in deze tijd. Er werd boodschappen gedaan voor wie dat niet kan, musici speelden hun muziek vanaf balkons, er was straatbingo, berenjacht, of appeltaartenactie. Er ontstonden telefooncirculaires, de dorpsband nam prachtige filmpjes op, er werden bloemen rondgebracht. Er werd geapplaudisseerd voor het zorgpersoneel, er werd voor anderen gekookt…

Als Jezus afscheid neemt van zijn vrienden, geeft Hij hen een belangrijke opdracht mee. ‘Heb elkaar lief’, zegt Hij. Zorg voor wie honger heeft, naakt is, ziek is, kwetsbaar. Hou van je naaste, zoals je van jezelf houdt. Zo vat hij zijn levenswerk samen, als richtlijn voor onze toekomst.

Met Pinksteren vieren we dat we de Geest krijgen. Dat lijkt misschien wat abstract. Maar het betekent dat mensen in vuur en vlam worden gezet – vuur dat nooit meer dooft. Dat mensen in beweging komen, er hen een licht op gaat en er een nieuwe wind waait. Die Geest troost ons hart, en inspireert ons. Ze maakt dat we liefde kunnen opbrengen voor wie er op onze weg komt. Dat we creatief kunnen zijn, oplossingen kunnen bedenken om een ander tegemoet te komen. Die geestdrift is ook nog eens heel besmettelijk; als een lopend vuurtje verspreiden enthousiaste ideeën zich onder de mensen: van het ene bemoedigende initiatief komt het andere. Precies wat er nodig is, om Jezus’ opdracht te realiseren. Om naar elkaar om te zien is een warm hart nodig. Dat de ander je ‘aan het hart’ gaat. Dat we niet onverschillig blijven, maar ons durven te laten raken. Vergeleken met Kerst en Pasen, lijkt het verhaal van Pinksteren misschien soms wat minder duidelijk te begrijpen. Maar ik zie om mij heen meer dan ooit hoe de Geest in ons leven werkt: in zelfgebakken koekjes voor de buurvrouw, in de kleurplaat met de post, in de gratis taxiritten voor IC-medewerkers, in een ansichtkaart voor Oma... Het is Pinksteren!

Ds. Charlotte Kremer

 


  

Tijd van het kerkelijk jaar

Zonder Pasen geen Pinksteren, maar zonder Pinksteren geen Pasen. De Opgestane en de Geest horen onlosmakelijk bij elkaar. Pas met Pinksteren gaan de tongen van Jezus’ leerlingen los en zijn ze niet meer te houden. Vanaf deze vijftigste dag (in het Grieks ‘Pentekostè’ waar het woord ‘Pinksteren’ van is afgeleid) gaat het verhaal van Jezus de Levende als een lopend vuur de wereld door. Natuurlijk is rood dus de liturgische kleur op het Pinksterfeest! De zondag daarna heet ‘Trinitatis’. Dan gebruiken we voorlopig nog één keer de witte kleur om de feesten die we gevierd hebben vanaf Kerst nog eens extra feestelijk af te sluiten met een lofzang op Vader, Zoon en Geest: drie en toch Eén (Triniteit). Vervolgens gaat het kerkelijk jaar de zomer en het najaar in, waarvoor de kerkelijke traditie de kleur groen heeft bedacht: de kleur van het gewone leven, dat zo vaak buitengewoon is, in allerlei opzichten. Kerkelijk feesten zijn dan niet te vieren, maar eigenlijk is elke zondag, elke dag een feest, al besef ik dat dat lang niet voor iedereen geldt.

 


 

Plant een zaadje van een zonnebloem

 

Ooit werd er met Pinksteren een opdracht gegeven het ging als een lopend vuurtje dat het lot van

een ander ons niet koud laat dat we een einde maken aan onverschilligheid ruimte te maken voor compassie het vuur in ons hart brandend houden. Een kleine vonk kan de hele boel in lichterlaaie zetten. En als je een zaadje van een zonnebloem zaait, kan het honderdvoudig vruchtdragen. En zo is  het ook met de liefde, met vreugde en vrede. Zo gaat het ook met geduld, vriendelijkheid en goedheid. Zo gaat het met trouw, zachtaardigheid en ons streven naar eenvoud. Als we daarvan delen wordt het méér. Dat is de bedoeling van Pinksteren. Zaai met Pinksteren zonnebloemzaadjes in een flinke pot, of in de tuin.

Het laatste weekend van augustus bekijken we welke zonnebloem de hoogste is geworden!

 

Symbolische schikkingen in de 40 dagentijd 2020.

Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip aan de horizon kan helpen. Deze stip op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseert de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen. Een ieder op zijn manier.

De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam. De bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen. Fier overeind staan, durf dat, laat je niet afleiden. Dien het léven. 

 

Een stem uit de hemel die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder iemand- Petrus, Jacobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

Zie dan toch met wie je te maken hebt. Jezus geneest de blindgeboren man eindelijk komt hij tot zijn recht: leven als volwaardig mens. De genezing geeft de man ruimte om te leven, de bloesem zit om het lege midden. De kleur van de bloemen geeft de kleur aan zijn leven terug. De man kan nu zelf aan de gang om de leegte in het midden te gaan vullen met betekenis.

 

Op staan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dit mogelijk. Jezus aanschouwt de reacties van Marta en Maria. Het beroert hem diep en vanuit die bewogenheid is zijn reactie heftig. De geliefde broer van Marta en Maria wordt opgewekt. In het centrum zien we hier de totale overgave en de totale liefde. Dood en leven, een zuchtje is het verschil. We zien de rode rozen gesteund door de klimop, symbool van trouw. Liefde is sterker dan de dood.  

Pasen.

We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom het lege graf, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om de ruimte heen. 

 


Actie kerkbalans 2020

Het thema voor de actie Kerkbalans van 2020 is “Geef voor je Kerk”. Als sinds 1973 werken de kerkgenootschappen in Nederland samen in de “actie Kerkbalans”. Daarmee doen ze een beroep op de plaatselijke leden van hun geloofsgemeenschappen om een financiële bijdrage te leveren voor het in stand houden van hun kerk. De kerk van Zuiderwoude/Uitdam evenals de kerk van Broek in Waterland krijgen geen subsidie. Maar het onderhoud van de gebouwen, de mensen die in dienst  zijn van de kerk (predikanten) maar ook de koffie en maatschappelijke projecten kosten geld. In de actieperiode van 18 januari t/m 1 februari zult u benaderd worden om een financiële bijdrage toe te zeggen. Dus geef voor je kerk, want de kerk dat zijn wij samen.

De kerkrentmeesters van Zuiderwoude-Uitdam en Broek in Waterland.

 


 

Gesprekskring

Elke eerste dinsdag van de maand komt de gezamenlijke gesprekskring bij elkaar. We beginnen om 20:15 uur. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van het boekje ’10 moeilijke vragen en hun antwoorden’ van Nienke Algera. Daarin staan onderwerpen centraal waar je erg verschillend over kunt denken. ‘Waarom is er zoveel lijden als God liefde is?’, ‘Wat heb je aan geloof?’, ‘Kun je God bewijzen?’, ‘Wat moeten we met Jezus?’. We nodigen iedereen uit om ideeën te delen, elkaar te inspireren, en samen te zoeken naar antwoorden die bij elk van ons passen. Als je mee wilt doen, geef je dan even op bij ds. Charlotte Kremer of ds. Martien Pettinga.

 


 

In de veertigdagentijd

Oecumenische Vespers

Ook dit jaar worden in Monnickendam vespers gehouden, korte avondgebeden in de Veertig Dagen op weg naar Pasen. Oecumenische momenten van bezinning, lied, gebed en stilte, georganiseerd door de gezamenlijke kerken, waar iedereen van harte welkom is.

Deze meditatieve vieringen worden gehouden in de Doopsgezinde Vermaning aan het Weezenland in Monnickendam. Telkens op woensdagavond van 19.00 tot ongeveer 19.40 uur. De data zijn te vinden in het kerkdienstenrooster. De pastores uit Monnickendam, Broek in Waterland en Zuiderwoude-Uitdam werken er bij toerbeurt aan mee.

Thema dit jaar zijn de zeven ‘boetepsalmen’ uit de Bijbel: de Psalmen 6, 32, 38, 51, 102, 130 en 143.

 


 

Palmpasen

Met Palmpasen maken we met de kinderen op verschillende plekken weer Palmpaas-stokken. Dat is gezellig en lekker, maar ook een mooie manier om oude verhalen te vertellen. Over wat de betekenis is van dat haantje van brood, bovenop de stok. Over die dertig rozijnen die verwijzen naar dertig zilverlingen. Over wat die haas op de versieringen nou eigenlijk met Pasen te maken heeft. Verhalen over een ezel en een intocht, over vriendschap en verraad en over feest en verdriet (en uiteindelijk toch écht feest). Alle (klein)kinderen uit de dorpen zijn van harte welkom: Zaterdag 4 april om 16:30 uur, in de kerk van Uitdam, na afloop samen soep eten. Zondag 5 april om 16.00 uur, in de kerk van Broek in Waterland. Zondag 5 april om 16:30 uur, in de kerk van Zuiderwoude, na afloop samen soep eten.

 


 

Projectkoor Pasen

Zing je ook mee?

We gaan in de maand maart in Zuiderwoude weer starten met het projectkoor. Heb je altijd al eens mee willen zingen met een koor, maar weet je niet zeker of het iets voor jou is? Doe dan dit jaar eens mee met ons projectkoor o.l.v. Harma Beenes. Harma en Charlotte zoeken samen de muziek uit. Het koor repeteert vier woensdagavonden en studeert de mooie liederen 4 of 1 stemmig in. We komen bij elkaar van 20.00 uur tot 21.00 uur. Soms met een uitloop tot 21.15 uur. De data zijn: woensdag 18 en 25 maart, 1 en 8 april. Paaszondag 12 april om 9.30 uur zingen we in en om 10.00 uur begint de dienst in Zuiderwoude. Het is ook mogelijk om voor het inzingen mee te ontbijten aan het paasontbijt. Laat weten of je meezingt aan Ria de Oude: riadeoude@outlook.com ook zonder opgave ben je welkom!

 


 

Nieuwe Alpha van start

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha: een introductie in het christelijk geloof. Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd. In Zunderdorp gaat op 25 februari een Alpha van start.

In acht interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover we doorpraten in kleine gespreksgroepen. Er is ruimte voor al je vragen. De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 19.00 tot 21.30 uur. 25 februari is een introductie avond. Daarna maak je pas de keuze om wel of niet mee te doen. De cursus zelf begint op 10 maart. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!

Meer informatie en opgeven: ds. Taco Koster, 06 1992 1974 of dominee@kerkzunderdorp.nl

 


 

Werkgroep Werelddiaconaat Waterland (WWW)

Het project voor 2020 is: Baan Phak Phing (De Schuilplaats) in Thailand.

In Baan Phak Phing wonen Thaise meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, die op jonge leeftijd zijn misbruikt. Het leven in een vertrouwde gezinssituatie is voor velen van hen geen anzelfsprekendheid.

Veelal is het misbruik gepleegd door mensen uit hun directe omgeving. Vaak zijn het personen, die juist verantwoordelijk waren voor hun ‘veilige’ omgeving. Weer andere meisjes zijn door hun familie verkocht. Baan Phak Phing biedt deze meisjes een warm en veilig thuis dat zoveel mogelijk gebaseerd

is op een normale gezinssituatie. Er zijn groepen van maximaal 10 meisjes, die in drie huizen wonen met elk vier moeders die in wisseldiensten werken. Daarnaast zijn er 3 huisjes voor de bijna volwassen meisjes, die hier leren om zelfstandig te wonen. Het streven is om met liefde, opleiding en

coaching hen weerbaar voor te bereiden op een eigen plaats in de samenleving en – voor zover mogelijk - op een terugkeer naar hun eigen leefomgeving. Sinds 1990 zijn al veel meisjes opgevangen die zo een nieuwe start konden maken in hun leven. Maar nog voor velen is liefde, structuur en opvang nodig!

De steun die de Werkgroep Werelddiaconaat Waterland wil bieden is geld werven voor de aanschaf van digitale hulpmiddelen en verbinding met het internet. U kunt het project steunen met een gift  

NL58RABO 0342813307 t.n.v. Diaconie Zuiderwoude - Uitdam.